I en kjennelse fra lagmannsretten i går fikk Martinsen 250.000 kroner i erstatning og 50.000 kroner i oppreisning. Summer som er dramatisk mye mindre en Martinsens opprinnelige krav på 184 millioner kroner, fordi han mener Økokrim ruinerte livsverket hans etter en razzia vinteren 1998.

Narvikværingen ble seinere dømt for brudd på regnskapsloven, men ble frifunnet for grov utroskap. Hans forretningsforbindelser i utlandet brøt kontakten, og bedriftene hans i Narvik gikk konkurs.

Foreslår påkjæring

Advokat Per Danielsen hadde i går ettermiddag ikke vært i kontakt med sin klient, som for tiden soner sin dom i fengselet i Bodø, men sier til Nordlys at han vil foreslå påkjæring til Høyesterett.

– Det er hyggelig at Økokrim får seg et skudd for baugen, men beløpet bør være mye høyere, sier Danielsen.

Bjørn Martinsen eide selskapene NAKO og BM Trading i Narvik. Selskapene drev handel og produksjon basert på mineraler. Det ble etablert kontakt med et selskap i Nordvest-Russland.

Hålogaland lagmannsrett mener det forelå omstendigheter som ga rimelig grunn til å undersøke om det forelå straffbare forhold etter bokettersyn og razziaen som ble foretatt i bedriftene i Narvik. Lagmannsretten har kommet til at erstatningskravet må reduseres på grunn av Martinsens egen medvirkning til at det ble tatt ut tiltale mot ham. Ransakinga og beslag gjorde at han ble domfelt.

Lagretten er kommet til at Bjørn Martinsen har krav på en viss erstatning for inntektstap på grunn av at det ble reist tiltale mot ham for forhold som han seinere ble frifunnet for.

Avvist

Men det største kravet om tapt formue på 184 millioner kroner, blir avvist. Lagmannsretten mener det ikke er sannsynliggjort et tap som gir rett til erstatning som følge av straffeforfølging.

Advokat Per Danielsen bemerker også at historien om de punktene Martinsen ble domfelt for heller ikke er avsluttet.

– Nye momenter foreligger. Vi jobber mot å få disse sakene gjenopptatt i retten, sier han.