For fjerde år på rad samler regjeringen alle budsjettposter som kan falle inn under nordområdeparaplyen i en egen oppstilling i Utenriksdepartementets budsjett. Summert gir dette til sammen 1,5 milliarder kroner i nordområdene siden 2006.

GPS-alternativ

Utenriksminister Jonas Gahr Støre (Ap) sier det ”foreslås en rekordøkning på om lag 530 millioner kroner til ulike tiltak i nordområdene.

Men det aller tyngste enkelttiltaket på regjeringens skryteliste går til et prosjekt som styres fra München og fra Fuchino like øst for Roma. 126,2 millioner av nordområdesatsingen går til Norges andel i det europeiske satellittnavigasjonssystemet Gallileo. Systemet bygges av EU og Den europeiske romfartsorganisasjonen ESA som et alternativ til det amerikanske GPS-systemet.

Uten nordområdestempel på satellittnavigasjonssystemet, ville de samlede nordområdebevilgningene gått ned med 110 millioner kroner fra i år.

Slepebåt

Den nest tyngste enkeltposten i nordområdesatsingen er på 117 millioner kroner, og går til å styrke slepebåtberedskapen i Nord-Norge til tre helårs slepefartøy.

Kunnskapsprogrammet Barents 2020 får en økning i sine tildelinger på 20 millioner kroner til 55 millioner kroner neste år. Nytt på årets budsjett er en post på 50 millioner kroner til såkalt landbasert verdiskapning der 50 millioner kroner går til forskning i nord, reiseliv og nyskapingstiltak for unge.

Det blir ikke noe løft, men videreføring av fjorårets bevilgning til kartleggingsprogrammet Mareano for undersøkelser av havbunnen. 17 millioner kroner settes av til etablering av Senter for klima og miljø i Tromsø, mens bevilgningene til marin bioprospektering øker med 19 millioner kroner. (©NTB)