Det mener Likestillingsombudet og konkluderer med at Nordlys har handlet i strid med likestillingsloven.

Det var en journaliststudent ved Høgskolen i Bodø som klaget til Likestillingsombudet da det ble kjent at Nordlys i år bare ville ta imot to kvinnelige praksisstudenter. Dette begrunnet ut fra et ønske om å forbedre kjønnsbalansen blant journalistene.

Likestillingsombudet viser til en nylig avsagt dom i EFTA-domstolen hvor det konkluderes med at det er i strid med EØS-avtalen å øremerke stillinger for det ene kjønn ut fra likestillingshensyn.

Likestillingsombudet mener norsk rett må praktiseres i samsvar med denne dommen. Dersom Nordlys kun vil velge kvinner til sommervikariatstillinger og ved tildeling av praksisplasser, vil dette altså være i strid med likestillingsloven, tolket i lys av våre internasjonale forpliktelser, uttaler ombudet.

For radikalt

– Likestillingsombudet støtter naturligvis ønsket om å rekruttere flere kvinnelige journalister til en mannsdominert redaksjon. Dette vil utvilsomt fremme likestilling jfr paragraf 3 a om positiv særbehandling. Det å forbeholde enkelte stillinger for kvinner, blir likevel et for radikalt virkemiddel fordi menn utelukkes fra å komme i betraktning, skriver Likestillingsombudet i sin uttalelse.

Samtidig ramser ombudet opp flere litt mindre radikale virkemidler som vil være tillatt. At kvinner kan oppfordres til å søke, eller at man kan foreta såkalt moderat kjønnskvotering av kvinnelige søkere. Det vil si at man legger avgjørende vekt på kjønn hvis søkerne framstår som tilnærmet like godt kvalifiserte.

Fastholder mål

Redaktør Marit Rein sier det er uvisst hva Nordlys kommer til å gjøre.

– Først må vi studere teksten i ombudets uttalelse og vurdere hvilke konsekvenser det vil få for oss. Jeg fastholder de ambisjoner og målsetninger vi har for Talibanprosjektet. Det er et av våre viktigste satsingsområder i år. Vi er klar over at det ikke er lov å lyse ut faste stillinger til ett bestemt kjønn. Men vi har ikke lyst ut noen stillinger, vi har bedt om kvinnelige praksisstudenter i vikariater av svært kort varighet, sier Rein.

– Betyr det at Nordlys bare kommer til å ta imot kvinnelige praksisstudenter fra Journalistutdanninga i Bodø?

– Jeg kan verken svare ja eller ha på det nå. Først må vi lese brevet fra Likestillingsombudet nøye, sier redaktør Rein.