En ny artikkel i tidsskriftet Samfunnsspeilet (SSP) fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) viser store regionale forskjeller i helse. Nord-Norge kommer dårligst ut på en rekke punkter.

Tydeligst skiller Nord-Norge, og særlig Finnmark, seg ut på røykevaner. Andelen røykere i Finnmark er 50 prosent høyere enn i hovedstadsregionen.

Høyest dødelighet

Ingen annen landsdel har hatt så markert reduksjon i dødelighet som Oslo og Akershus, mens Nord-Norge har hatt en helt annen utvikling og topper statistikken.

For både hjerte- og karsykdommer, kreft og KOLS har landsdelen hatt en dårligere utvikling enn landet som helhet. For KOLS er dødeligheten fremdeles stigende, noe som kan skyldes senere røykekutt enn i andre landsdeler.

Stor forskjell mellom kjønnene

Nord-Norge har stor forskjell i dødelighet mellom kjønnene. Mennene ligger på topp i dødelighet alt i alt, og særlig for hjerte- og karsykdommer, mens kreftdødeligheten er på linje med landsgjennomsnittet. Ulykkesdødeligheten er høyest i landet, noe som kan henge sammen med at forholdsvis mange har ulykkesutsatte yrker, som blant annet fiske.

Nordnorske kvinner har imidlertid bare marginalt høyere dødelighet enn landsgjennomsnittet.

Syv av ti vurderer egen helse som god

Folk i Nord-Norge rapporterer også sin egen helse dårligere enn de andre landsdelene. Størst forskjeller er det blant dem som er 45 år og eldre. I Oslo og Akershus sier nesten ni av ti personer at de har god helse, mens bare syv av ti sier det samme i Nord-Norge. Paradoksalt nok går folk i nord markant mindre til allmennlege og tannlege.