Ingen tvangstiltak i Finnmark

Artikkelen er over 15 år gammel

Myndighetene vil ikke sette inn tvangstiltak for å nå målsettingen om et reintall på 64.100 neste vår. Det slår landbruksminister Lars Sponheim fast. Han har ikke gitt opp håpet om å nå målet gjennom frivillige ordninger.

DEL

I en reportasje sist lørdag dokumenterte Nordlys hvordan myndighetenes forsøk på å presse ned reintallet i Vest-.Finnmark har slått fullstendig feil. I juni 2002 lovet landbruksministeren Stortinget at reintallet skulle bygges ned til 64.100 over tre år. Siden har reintallet bare økt, og prognosen for den tellingen som nå blir gjennomført er 110.000 dyr.

Nordlys har siden 3. februar forsøkt å få Lars Sponheim i tale om reinsaka. I går fikk Nordlys svar på fire skriftlige spørsmål som ble oversendt departementet onsdag:

– Når vil reintallet i Vest-finmark komme under myndighetenes maksimumsgrense på 64 100?

– Som kjent er det lagt til grunn at målsettingen om 64.100 dyr skal være nådd innen 1. april 2005. Denne målsettingen står fast. Først når vi kjenner reintallet våren 2005 kan det vurderes om vi har lyktes.

– Da Stortinget behandlet reindriftsavtalen for 2002 lå det som en klar forutsetning at reintallet skulle bygges ned mot maksimaltallet på 64.100. I de to årene som har gått har reintallet økt hvert år, og det fortsetter å øke . Hvorfor?

– Som et ledd i arbeidet med å oppfylle nevnte forutsetning fra Stortinget, er det satt i gang et meget omfattende arbeid. Som kjent er det innført en bonusordning der reineierne premieres for å avvikle eller redusere antall dyr. Fra Reindriftsforvaltningens side har det vært arbeidet aktivt med å gjøre dette kjent, samt motivere reineiere til å slutte seg til bonusordningen. Resultatet av dette arbeidet har så langt ført til at langt flere enn tidligere ønsker å redusere eller avvikle. I tillegg til dette har det generelt vært et ønske om å slakte mer rein enn tidligere i og med at flere har fått en økt tilvekst i flokken sin pga. flere gode vintrer på rad.

Hovedgrunnen til at reintallet har fortsatt å øke er at nedslaktingen har stoppet opp. Mao er manglende avsetningsmuligheter for reinkjøtt hovedgrunnen. Det er registrert en økende vilje til å redusere. Og dette er, i forhold til kriseårene på 90-tallet, en holdningsendring i positiv forstand.

– Reintallet har økt jevnt og trutt siden bunnåret 2000. Etter fastsettelsen av maksimumsgrensa skjøt utviklingen fart. Når dette var en utvikling stikk i strid med stortingets og departementets ordre, hvorfor gikk ikke alarmen før i november 2003?Hvem har ikke gjort jobben sin?

– Problemstillingen er alt for kompleks til at vi kan peke ut syndebukker. Her er det mange faktorer som spiller inn, og mange aktører som må bidra. Det er imidlertid verdt å merke seg at vi i løpet av svært kort tid har opplevd en sterkt negativ utvikling i markedsforholdene. Mens vi i tidligere år har hatt avsetning for alt reinkjøtt som ble produsert, og i tillegg hatt en betydelig import, så sviktet markedet fra høsten 2003. Uten at aktørene i bransjen fikk solgt sine ferdigprodukter, ble det begrenset slakting og derfor ikke tatt imot så mye rein som ønsket. Og for å få dette på skinner, er det mange som må spille på lag og ta ansvar.

– Jeg vil for øvrig understreke at det å få kjøttet avsatt til menneskemat, er en avgjørende forutsetning for nedslaktingen. Det ville overhodet ikke være akseptabelt å gå inn for en løsning der nedslakting i seg selv var hovedmålet. Hovedutfordringen er å få til fornuftige og effektive løsninger både på kort og lang sikt. Og i et slikt perspektiv er det viktig at de kortsiktige løsningene også støtter opp en mer langsiktig strategi. Med andre ord er det viktig å få til et opplegg som ikke fører til at dagens situasjon blir et tilbakevendende problem. Det innebærer et system der alle aktørene i verdikjeden er seg sitt ansvar bevisst. Og her jobbes det aktivt både i departementet og mellom partene i reindriftsforhandlingene.

– Selv om ansvaret for å få solgt sine varer ligger hos aktørene i markedet, ble det i høst tatt et initiativ til et møte hos meg der bl.a. markedssituasjonen var et tema. Resultatet av dette møtet var igangsetting av julekampanjen for reinkjøtt. Markedskampanjen vil bli gjentatt i nær fremtid. Det må også nevnes at i årets forhandlinger ble det avtalt en rekke tiltak for å sikre nødvendig slaktekapasitet og omsetning. Her legges det opp til en prosess i to faser. Den første fasen fokuserer på kortsiktige tiltak for å sikre tilstrekkelig slaktekapasitet for slakting i Finnmark kommende slaktesesong. Det betyr blant annet at omdisponerte midler skal brukes på mobile slakteanlegg som kan brukes mens reinen fortsatt er på sommerbeitet. Den andre fasen innebærer fokusering på langsiktige markedstiltak, herunder en gjennomgang av dagens slakteristruktur og distribusjonen av reinkjøtt. Målet er å få markedet både for slakt og omsetning til å fungere slik at reineierne fremover ikke møter de samme problemer når de vil levere slakt.

– Vil det bli aktuelt å bruke tvangsmidler for å bringe reintallet ned til det fastsatte maksimumstallet innen fristens utløp, 1. april 2005?

– Det har fra Stortingets side vært full oppslutning til at prosessen fram til 1. april 2005 skal baseres på frivillige ordninger. Spørsmålet om å bruke tvangsmidler er ikke en aktuell problemstilling nå.

Artikkeltags