Byrådet opererer slett ikke bak lukkede dører, og følger loven når de nå vurderer å konkurranseutsette flere kommunale tjenester.

Opposisjonens mange påstander er dessuten uten rot i virkeligheten.

Det skriver byråd Kristoffer Kanestrøm (FrP) i et leserinnlegg som kommer på trykk i lørdagens papirutgave av Nordlys.

Åpne møter

- Det er ikke riktig at dette foregår uten prosess. Tvert i mot er byrådet opptatt av gode prosesser, der de ansatte skal involveres i tråd med gjeldende regler, skriver Kanestrøm.

- Vi følger hovedavtalen og kommunens egne vedtatte retningslinjer for ansattes medvirkning ved konkurranseutsetting. Hva i all verden skulle byrådet tjene på å bryte reglene?

Han mener også det er feil at offentligheten nektes innsyn i hva byrådet holder på med.

- Til det vil jeg minne om at alle byrådets vedtak treffes i åpne møter hvor hvem som helst kan være tilhører. Alle saksfremlegg og innstillinger er tilgengelige på kommunens nettsider i forkant av byrådets møter, skriver Kanestrøm.

Torsdag 31. januar hadde Kanestrøm et informasjonsmøte med alle fagforeningene om pågående prosesser i byrådsavdeling for helse og omsorg.

Mange prosjekter

I leserinnlegget lister han opp hvilke prosjekter byrådsavdelingen for helse og omsorg jobber med i forhold til konkurranseutsetting.

1. Hjemmetjenesten

Vi starter nå utredning av konkurranseutsetting innenfor hjemmebaserte tjenester. Det er avholdt noen innledende møter i ledelsen i byrådsavdeling for helse og omsorg. Vi skal utarbeide et notat som vil beskrive prosessen samt hvordan ansatte/tillitsvalgte skal medvirke. Fagforeningene blir innkalt til drøftingsmøte når dette notatet foreligger. Deretter vil selve utredningsarbeidet settes i gang. Tillitsvalgte vil bli involvert underveis.

2. Matproduksjon i pleie- og omsorgstjenesten

Dagens sentralkjøkken har ikke kapasitet til å betjene kommunenes samlede matbehov. Byrådet utreder derfor alternativ løsning for matproduksjonen. Jeg har selv deltatt på flere personalmøter på sentralkjøkkenet angående dette, samt møter med hovedtillitsvalgte. Utredningen har vært satt på vent i høst på grunn av kapasitetsproblemer. Nå starter vi opp arbeidet igjen, og ansatte og hovedtillitsvalgte er innkalt til informasjonsmøter om videre prosess 5. februar.

3. Krisesentertilbud

Dette har vært ute på anbud, og resultatet ble at Krisesenteret for Tromsø og omegn skal levere krisesentertilbudet. Det jobbes nå med å inngå kontrakt med de 9 samarbeidende kommunene som omfattes av tilbudet. I tillegg skal Tromsø kommune etablere et tilbud for voldsutsatte rusmisbrukende kvinner i egen regi.

4. Brukerstyrt personlig assistanse (BPA)

Denne tjenesten ble vedtatt konkurranseutsatt 25. april 2012. Det skal innføres fritt brukervalg. Vi jobber med å ferdigstille konkurransegrunnlaget. Tillitsvalgte og representanter fra Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne har vært med i prosessen. Konkurransegrunnlaget skal godkjennes av byrådet i mars, og tjenesten vil være ute på anbud i april.

5. 12 omsorgsboliger for rusavhengige

Har vært ute på anbud og Blå Kors vant konkurransen. Det jobbes med inngåelse av kontrakt. Det er tenkt oppstart i 2014. Tillitsvalgte og brukere har deltatt underveis.

6. Transport til dagsenter

Skal ut på ny konkurranse. Det er etablert arbeidsgruppe hvor tillitsvalgte er med.

7. Rammeavtale for kjøp av tjenester til enkeltbrukere fra eksterne

Dette handler om å få på plass en innkjøpsavtale, og det vil ikke ha konsekvenser for ansatte. Prosess er igangsatt, og fagforeningene vil bli innkalt til informasjonsmøte.

Uredelighet

Aps fungerende gruppeleder Brage Sollund sa fra kommunestyrets talerstol 30. januar at «fagforeningene i Tromsø er knust».

Han siterte Fagforbundets Jan Davidsen på at de ansatte i Tromsø kommune nå opplever et «helvete på jord».

Til dette og den øvrige kritikken han mener er urimelig sier Kanestrøm:

- Det bør være grenser for uredelighet!