NINA-rapporten som fikk store oppslag i forrige uke konkluderer med at det er sult, ikke rovdyr som er årsak til at rein dør på beite. Til Nordlys sa forsker Torkild Tveraa at det er hevet over tvil at en stor del av de tapene som omsøkes erstattet som rovdyrtap er forårsaket av matmangel. Rovdyr utgjør en begrenset trussel mot reinen.

Rapporten griper rett inn i den opphetede politiske debatten om rovviltskader og erstatninger. Norske Reindriftssamers Landsforbund reagerer sterkt på det de karakteriserer som en stigmatisering av ei hel næring.

– Konklusjonene er stikk motsatt av all tidligere forskning på dette området, sier NRL leder Nils Henrik Sara.

DN var oppdragsgiver

Forskningsprosjektet ble til i direkte møter mellom Direktoratet for naturforvaltning og forskere ved NINA, deriblant Torkild Tveraa. Oppdraget til NINA inneholdt også en spesifikasjon av hvilke forskere som skulle inngå i prosjektet, men ingen spesifikasjon om hvilken forsker som skulle ha ansvaret. Det ble bestemt på et seinere tidspunkt. Det bekrefter administrerende direktør Norunn S. Myklebust i NINA overfor Nordlys.

– Det er ikke noe uvanlig i dette. I slike møter oppsummerer man gjerne tidligere forskningsarbeider, og identifiserer kunnskapshull som man gjerne vil jobbe videre med. Det er en helt normal prosedyre.

– Det er blitt hevdet at Direktoratet for naturforvaltning også hadde bestilt konklusjonen?

– Det vil jeg avvise helt kategorisk. NINA er en forskningsstiftelse som etterstreber høy integritet. Det er helt nødvendig for den tilliten vi skal ha i samfunnet. Vi lar aldri en oppdragsgiver bestille konklusjonen i et forskningsprosjekt, sier Myklebust.

Oppdragsforskning er en avgjørende del av finansieringen til forskningsstiftelsen. En tredel av midlene kommer fra Direktoratet for naturforvaltning.

– Konklusjonen om at reintapene primært skyldes sult, og at reinen utgjør en marginal trussel mot reinen er svært kontroversiell. Stiller du deg bak denne konklusjonen?

– Jeg er ingen reinforsker. Jeg stiller meg imidlertid fullt og helt bak forskerne våre og fagligheten i arbeidet deres.

Sultet i hjel i 2000

Torkild Tveraa hadde tidligere erfaring med forskning på sultedød da Direktoratet for naturforvaltning lanserte det siste forskningsprosjektet. Blant annet et prosjekt som ble gjennomført i årene 2000 og 2001. Under katastrofevinteren 2000, døde flere tusen rein i Finnmark av sult som følge av nedisede beiter og ekstreme snømengder til langt ut i mai. Året etter ble det et godt normalår. Forskningsprosjektet konkluderte med at klima og mattilgang var viktige faktorer for overlevelse og kalveproduksjon. 8 av 10 kalver som døde ble drept av rovdyr. Forskerne konkluderte den gang med at rovdyrene kun tok dyr som var så svake at de uansett ikke ville overlevd.

Det siste prosjektet bygger på den tidligere forskningen I tillegg er det blant annet gjort feltforsøk i Nord–Trøndelag, der tapene over flere år har vært store.

Ingen døde av sult

I årets rapport framholder Tveraa at et stort uttak av gaupe i Nord–Trøndelag det ene forsøksåret, ikke førte til at tallet på rovdyrdrepte dyr gikk ned. På bakgrunn av dette utleder han at størrelsen på gaupebestanden ikke ser ut til å ha betydning på tapene. Fra dette kommer han fram til at rovdyr ikke utgjør noen trussel for reinen. Men 15 av de 100 dyrene i forsøket ble dokumentert drept av rovdyr i løpet av en 6 måneders periode 2009. Det samme gjentok seg i forsøket året etter. Ingen av dyrene i dette feltforsøket døde av sult.

Motsatt konklusjon i Sverige

Konklusjonen om at rovdyr ikke har noen betydning for produksjonen i reindriftsnæringa står i sterk kontrast til resultatet fra en rekke andre studier. I den ferske rapporten, Produktivitet, kondition och renförluster i Njaarke sameby fra det svenske veterinærinstituttet (2012), har forskerne undersøkt flokker der tapene er så store at det representerer en overhengende fare for kollaps i produksjonen.

En annen fersk svensk studie, gjennomført av Viltskadecenter vid Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU), har dokumentert at bjørn i gjennomsnitt tar en reinkalv annenhver dag. Ved bruk av GPS–sendere på bjørn og rein ble flokker fra samebyene Udtja og Gällivarre fulgt nøye. Funnene viste at minst 63 prosent av kalvene som gikk tapt ble tatt av bjørn.

NINA-forsker Torkild Tveraa sier til Nordlys at det blir feil å hevde at resultatene fra de to svenske studiene står i kontrast til resultatet fra NINA-prosjektet. På grunn av metodiske og analytiske forskjeller mellom studiene er det ikke mulig å sette de direkte opp mot hverandre.