Sametingets tilskuddsstyre har tildelt Samerådet 90.000 kroner til profilering av samisk kultur i forbindelse FNs konvensjonen om biologisk mangfolds niende parts møte i Bonn.

Konferansen er en stor konferanse med deltakere av urfolk fra hele verden og har blant annet klimaendringer på den politiske dagsordenen. Det er forventet rundt 100 representanter for urfolksorganisasjoner fra alle regioner i verden.

I forbindelse med konferansen skal det arrangeres en samisk dag der deltakerne blant annet får oppleve den sørsamiske kulturutøveren Frode Fjellheim.

– Dette er en stor mulighet for samene å synliggjøre samiske saker og kultur i verdenssammenheng, sier Tilskuddsstyrets leder Ann-Mari Thomassen.