IFINNMARK: – Vi mener konsesjonen er gitt på sviktende grunnlag, i strid med føringer i mineralloven, sier Silje Ask Lundberg, leder i Naturvernforbundet.

Det framgår av en pressemelding fra Naturvernforbundet.

– Ikke godt nok

Konsesjonen, som ble gitt av Nærings- og fiskeridepartementet 14. februar i år, har ifølge forbundets leder Silje Ask Lundberg alvorlige mangler sett opp mot kravene i mineralloven.

– Mineralloven slår fast at man skal gjøre en ny, overordnet vurdering av miljøkonsekvenser når driftskonsesjon skal vurderes. Det er ikke gjort i denne saken, noe som betyr at ny kunnskap om naturforholdene i fjorden, utslipp av tungmetaller og torskens bruk av fjorden som gyteområde ikke har blitt tilstrekkelig vurdert, sier Lundberg.

Regjeringens medlemmer, under ledelse av Kongen, samles normalt til møte på fredager. Dette organet kalles Kongen i statsråd eller bare statsråd.

Dersom et enkeltvedtak påklages til Kongen i statsråd, skal fagdepartementet vurdere om vilkårene for å fremme klagen er oppfylt. Fagdepartementet kan avvise klagen.

Betydningen av at saken behandles i statsråd, er at hele regjeringen formelt står bak beslutningen, ikke bare den statsråden som beslutningen sorterer under. Det skriver regjeringen på sine nettsider.

– Historisk ødeleggende

Naturvernforbundets leder peker også på ny kunnskap om torskens gyteområder og utslipp av kobber, som hun mener er relevant for utslippstillatelsen fra 2016.

– Slik vi ser det har næringsminister Torbjørn Røe Isaksen skjøvet ny kunnskap til side. Det er en alvorlig feil i saksbehandlingen fra departementets side, sier Lundberg.

Gruven ved Repparfjorden har fått tillatelse til å dumpe to millioner tonn avfallsmasse i fjorden hvert år. Det tilsvarer 13 lastebillass med gruveavfall hver time, døgnet rundt.

– Dette er ett av historiens mest miljøødeleggende industriprosjekter i Norge. Vi trodde virkelig det var slutt på den tiden da man bare kunne hive avfallet sitt på sjøen. Nå håper vi Regjeringen tar ansvar og rydder opp i dette, ved å nekte Nussir å bruke sjøen som søppelplass, sier Lundberg gjennom pressemeldingen.