Hundbergan-ulykken: Frifunnet for uaktsomt bildrap

Artikkelen er over 3 år gammel

Den 20 år gamle kvinnen som sto tiltalt etter dødsulykken på E8 ved Hundbergan utenfor Tromsø i mars i fjor, er frifunnet for uaktsomt bildrap.

DEL

Tiltalen omfattet uaktsomt bildrap på Hilde Martine Heika som omkom i ulykken. I tillegg omfatter tiltalen at hun ved uaktsomhet å ha forvoldt betydelig skade på Heikas mann som kjørte bilen Heika var passasjer i. Hun er også frifunnet for tiltalen om å ha forvoldt betydelig legemsbeskadigelse på Heikas mann.

Den 20 år gamle kvinnen fra Vesterålen er dømt etter en mildere straffebestemmelse i vegtrafikkloven om uaktsom kjøring.

Straffen er fastsatt til30 timers samfunnsstraff med en gjennomføringstid på 90 dager. Under rettssaken i Nord-Troms tingrett for noen uker siden la aktor ned påstand om at sjåføren på semitraileren skulle dømmes til 90 dagers ubetinget fengsel.

I tillegg mente aktor at førerkortet skulle inndras for tre år. Retten mener førerkortet bare skal inndras for to år.

De to bistandsadvokatene la ned påstand om at tiltalte også skulle dømmes til å betale til sammen 575.000 kroner i menerstatning til den omkomnes tre barn og de to som ble ganske alvorlig skadet i ulykken. Retten har frifunnet kvinnen for disse kravene.

Rettens flertall, fagdommeren og en av meddommerne, mener at tiltalte kan bebreides for situasjonen som oppsto.

- Til tross for kombinasjonen  mangelfull erfaring og krevende kjøreforhold, holdt hun en hastighet som hun ikke behersket. Som følge av dette oppsto en svært krevende situasjon som hun var ute av stand til å håndtere. Etter flertallets syn var dødsulykke en påregnelig følge av at trekkvognens semihenger, som følge av glatt føre og forhold med nedbremsingen, fikk sleng og kom over i motsatt kjørebane. Som fører av denne typen kjøretøy - av en slik størrelse og tyngde - må tiltalte, i likhet med alle andre sjåfører av slike kjøretøy, forstå at en slik skrens med påfølgende mangel på kontroll av kjøretøyet, kan føre til dødsulykke., heter det i dommen fra Nord-Troms tingrett.

Etter rettens syn er det her ikke tale om et øyeblikks uaktsomhet som alle bilførere må erkjenne at de fra tid til annen gjør seg skyldig i. Etter flertallets syn har tiltalte ved å kjøre denne trekkvognen  med svært mangelfull opplæring, svært begrenset erfaring fra vinterføre og uten erfaring i hvordan man skal håndtere situasjoner av lignende art som oppsto, gjort en feilvurdering av hva som kreves for å være sjåfør av et tilsvarende kjøretøy og hva som krevdes i den konkrete situasjonen som oppsto denne dagen.

Arbeidsgiver også ansvarlig

Men flertallet viser også til, at på den annen side, har også de som hadde opplæringsansvar  for henne som lærling et ansvar.

- Det både fordi de ikke sørget for tilstrekkelig opplæring, men også for at de tildelte henne oppdraget uten større tanke på hennes begrensede erfaringer, og uten å ha bedre oppfølging av henne i løpet av dagen. Arbeidsgiver har slik ikke hjulpet henne tilstrekkelig slik at hun tok de riktige valgene når det oppsto et mer krevende føre og kjøreforhold, enn det som hun behersket, heter det i dommen.

Mindretallet ville frifinne helt

Rettens mindretall , den andre meddommeren, mener at det ikke foreligger slik uaktsomhet som flertallet mener. Det er ikke ført tilstrekkelige bevis for at tiltalte har holdt en for høy hastighet etter forholdene.  Mindretallet viser til at de to sjåførene som kom bak tiltalte, beskrev at tiltalte avpasset farten.

Når også rettens flertall likevel er kommet til at tiltalte må frifinnes for overtredelse av straffeloven, er det på grunn av usikkerheten som foreligger med hensyn til årsakssammenhengen mellom uaktsomheten og dødsfølgen.

- Selv om retten er kommet til at tiltalte var uaktsom, kan det ut fra det strenge kravet til bevis i straffesaken ikke legges til grunn med tilstrekkelig grad av sikkerhet at ikke forhold som tiltalte ikke hersket over, medvirket til at hun ikke klarte å rette opp hengeren. Retten viser her særlig til det ekstremt glatte føret i motsatt vegbane, i kombinasjon med det feile fallet i vegbanen, gjør at det foreligger en tvil om årsaksforholdet,  som er ut over den rent teoretiske tvil. Denne tvilen må komme tiltalte til gode, heter det i dommen.

Retten har også delt seg i avgjørelsen om sjåføren skal dommes til å betale ménerstatning til de etterlatte og de tilskadekomne. Men her er det de to meddommerne som utgjør flertallet som mener sjåføren ikke skal dømmes til å betale erstatning. For å bli dømt til å betale erstatning

Det følger av skadeserstatningsloven at oppreisning forutsetter at må skadevolder har opptrådt forsettlig eller grovt uaktsomt

De to meddommerne mener at tiltalte ikke er vesentlig å bebreide. I vurderingen har flertallet lagt vekt på de ytre forhold som tiltalte ikke hadde noen mulighet å påvirke. Flertallet viser både til de vanskelige føre- og veiforholdene, at hun kontaktet arbeidsgiver for råd før hun kjørte, og at hun heller ikke hadde kunnskap om kvaliteten på dekkene til trekkvognens tredje aksling.

LES MER: Har endret rutiner ved opplæringen av unge sjåfører etter Hundbergan-ulykken

LES MER: Hundbergan-ulykken: Vitner sjokkert over mangelfull opplæring

LES MER:  Tiltales for uaktsomt bildrap etter dødsulykke på E8

LES MER: Fortsatt alvorlig for mann i 60-årene

LES MER: Kvinne omkom i kollisjon på E8 i Tromsø - mann i 60-årene alvorlig skadet

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken