(Nordnorsk debatt)

Et flertall på Stortinget ønsker nå å se på en mulig jernbaneutløsning mellom Fauske og Tromsø. Ikke uventet kommer det en rekke motforestillinger mot prosjektet, både knyttet til kostnader, miljø og reindrift.

Men de mest interessante innvendingene kommer fra Solberg-regjeringen og sterkest artikulert av samferdselsminister Knut Arild Hareide - en jernbane i Nord vil ramme og svekke all samferdselssatsning i Norge. Regjeringen har ingen ambisjoner eller visjoner når det gjelder nye transport og logistikkløsninger i Arktis og langs Den Nordlige Sjørute.

Akkurat nå foregår et omfattende arbeid med å legge en fiberkabel mellom Asia og Europa langs den Nordlige Sjørute. Initiativet har kommet fra det finske selskapet Cinea (staten største aksjonær). Prosjektet er nå kommet så langt at traseer og tekniske løsninger er under arbeid. I tillegg til Cinena er det nå norske, russiske, japanske og kinesiske selskaper som samarbeider

Lokale og regionale miljøer i Nord-Norge har stått på, og jobbet aktivt mot finske myndigheter. Det har vært lite å hente fra sentrale norske myndigheter. Med en fiberkabel fra Asia med ilandføring i Kirkenes, åpner det seg nye og store muligheter for næringsetableringer i kjølvannet av en slik kabel. Ringvirkningene vil kunne bli store for hele Norge og spesielt Nord-Norge, siden de fleste internasjonale datakablene går via Oslo og Sverige.

Verden må redusere utslipp som fører til klimaendringer. Vi ser nå hvordan USA endrer strategi, og skal redusere utslippene med 50% innen 2030. Dette åpner opp for økt miljøsamarbeid med Kina, som ved siden av USA står for de største utslippene. Transportsektoren er en av de største forurenserne. Den Nordlige Sjørute (DNS) vil redusere transporttiden mellom Asia og Europa med 50%. i tillegg til tidsdimensjonen vil selvsagt utslippene bli redusert tilsvarende. Ny teknologi vil også på sikt redusere utslippene fra skipsfarten når batteri og hydrogen blir alternative energikilder.

Med en økt vekst av transportvolumet langs DNS må ambisjonsnivået for Norge være å gjøre Kirkenes til den viktigste og største havna. Det faktum at alle de fem største økonomiene vil være i Asia i dette århundret, og at Europa med sine 420 mill innbyggere ikke bare er et interessant marked, men også en stor industriprodusent, åpner for et sterkere samarbeid mellom Europa og Asia.

I Mo i Rana foreligger store planer om etableringer av batterifabrikker. I Berlevåg foregår spennende hydrogenprosjekter. I Repparfjord blir det oppstart av rein kobberproduksjon. Jernmalmproduksjonen vil komme i gang Kirkenes. Norge burde gå i spissen for en omfattende produksjon av jern og stål uten karbonavtrykk. Rein energi fra vann og vindkraft kombinert med hydrogen gjør at Øst-Finnmark vil være den perfekte lokasjon for en slik industrisatsning. Alt dette, kombinert fiskeri, oppdrett og reindrift vil kunne presse fram nye arktiske logistikk løsninger.

En jernbane mellom Kirkenes og Rovaniemi, kombinert med Nord-Norgebane helt til Kirkenes vil bli en gamechanger i all transport mellom Asia og Europa. Forutsetningene for at dette blir en realitet, er at Norge har en regjering som vil styrke dialogen med Russland og sentrale asiatiske land. De sikkerhetspolitiske hindringene må erstattes av nødvendigheten av at verden trenger en helt ny miljøpolitikk. Samtalene USAs president har satt i gang gjennom hans miljøpolitiske talspersonen John Kerry er lovende. Miljødialogen som startet i Shanghai i forrige uke mellom Kina og USA vil også kunne fungere som en katalysator for en ny og konstruktiv dialog med Russland på en rekke områder. Norges beste sikkerhetsgaranti ligger i et internasjonalt samarbeid på miljø og transport i Nordområdene.

Vedtaket i Stortinget om en Nord-Norgebane kombinert med mulighetene som ligger i en kommersiell bruk av Den Nordlige Sjørute, åpner for næringsutvikling med flere tusen nye arbeidsplasser i Nord. Dersom Norge ønsker å være noe mer enn en passiv tilskuer må dialogen med Russland og Asia forsterkes. Hvis ikke, vil Gøteborg, Hamburg og Zeebrugge være de viktigste arktiske havnene. Toget har startet!