Tre havner i Troms har fått plass i Nasjonal transportplan for perioden 2018-2029, i følge regjeringens forslag:

Innseiling Senjahopen; er kostnadsberegnet til 139 millioner kroner. Første bevilgning på 39 millioner er satt opp i første halvdel av planperioden 2018-2023. De resterende 100 millioner kommer i 2024-2029.

Prosjektet omfatter utdyping av innseilingen til - 11 meter, utdyping i havneområdet ved industrikaier til - 9 meter og utdyping ved fiskeriserviceanlegg til - 5 meter. Tiltaket vil gi tilgang til større fartøyer og bedre regularitet i dårlig vær, heter det i NTP-forslaget.

Ny molo

Engenes fiskerihavn i Ibestad kommune er satt opp med en totalkostnad på 101 millioner kroner, som prioriteres i siste halvdel av NTP-perioden, 2024-2029.

Havna har manglende dybde og ikke tilstrekkelig sjøareal innenfor eksisterende molo i fiskerihavna. Ny molo skal bygges, videre skal havnebassenget utdypes. Tiltaket øker sjøarealet innenfor ny molo, slik at eksisterende kaier og flytebrygger kan benyttes av større og flere fartøyer.

Havna blir sikrere

Vannavalen fiskerihavn på Vannøya er på NTP med en totalkostnad på 39 millioner kroner, som kommer i siste halvdel av planperioden.

Her skal innseilingen utdypes, en grunne i havneområdet skal fjernes, og det planlegges utdyping foran kommunal kai til - 9 meter. Prosjektet medfører at transporten til havneområdet blir sikrere, og manøvreringsområdet blir større. Mudringsmassene blir deponert til nye næringsarealer på land.

Totalt legges det opp til statlige bevilgninger på tilsammen 279 millioner kroner til disse tre fiskerihavnene.