(Siste)

Etter den opprivende striden i sommer, er det planlagt ny mekling mellom LO-forbundet Industri Energi og Oljeindustriens landsforening i helgen.

159 ansatte i borebedriften KCA Deutag er streikeklare fra søndag av, men NHO og OLF bestrider gyldigheten av arbeidskamp. Selv om installasjonene Ringhorne og Kvitebjørn i Nordsjøen vil bli berørt av en streik, er det først og fremst prinsipiell uenighet om spilleregler som forklarer hvorfor NHO i forrige uke brakte spørsmålet inn for Arbeidsretten.

Etter det NTB får opplyst, tar domstolen sikte på å ha kjennelsen klar innen klokken 16 fredag, halvannet døgn før meklingsfristen utløper.

– Urimelig omkamp

Boredriftsavtalen var blant de tre overenskomstene som Industri Energi og OLF forhandlet om i forkant av sommerens streik på norsk sokkel, og arbeidsgiversiden mener LO nå forsøker seg på en urimelig omkamp.

– Det har i 25 år vært en forutsetning at sokkelavtalene skulle forhandles og eventuelt avgjøres felles, sa NHOs administrerende direktør, John G. Bernander da stevningen ble sendt i forrige uke.

Han poengterer at arbeidsgiversiden ikke har noe å forhandle med i en eventuell mekling om boredriftsavtalen og viser til at Rikslønnsnemndas kjennelse også vil gjelde her.

– I dette tilfellet har LO/Industri Energi opptrådt illojalt og brutt den tillit systemet forutsetter. Det kan det ikke være rettslig adgang til, sier Bernander, som mener det vil være tariffstridig å innlede nye forhandlinger.

– Den varslede arbeidskampen bidrar ikke til annet enn en ytterligere skjerping av konfliktnivået mellom partene og til hensiktsløs ressursbruk, tordner han.

Lønnsnemnd

Regjeringen stanset streiken blant oljearbeiderne ved tvungen lønnsnemnd en halv time før oljeselskapene gikk til lockout ved midnatt 9. juli.

Beslutningen om tvungen lønnsnemnd vekket betydelig harme i LO og Industri Energi, som mener det faller utenfor Rikslønnsnemndas mandat å vurdere boredriftsavtalen. Årsaken er at det ikke ble foretatt plassoppsigelse for ansatte omfattet av avtalen og at den derfor ikke ble brakt inn for Riksmekleren før den ble sagt opp 13. juni.

Også grunnlaget for NHOs rettslige stevning avvises kontant av Industri Energi.

– Det har aldri vært forutsatt noen likebehandling av de tre tariffavtalene. Avtalefriheten gjelder, slår forbundet fast.

NHO medgir at de formelle vilkårene for ny arbeidskamp kan være til stede, men hevder at partene har forpliktet seg til å behandle overenskomstene i sokkeloppgjøret likt.

Det er antydet at Rikslønnsnemnda først et stykke ut i september vil avgi kjennelse i arbeidskonflikten mellom Industri Energi og Oljeindustriens landsforening, som regjeringen altså brakte til opphør. (ANB-NTB)