(Nord24)

IFINNMARK: – Sånn som det ser ut nå har gruva fått det formelle grunnlaget for en oppstart. Så er det selvfølgelig arbeid som gjenstår fra deres side for å realisere dette. Vi er er skritt nærmere. Mer levende industri er veldig viktig for samfunnet.

Det sier Guro Brandshaug i Kirkenes næringshage til iFinnmark tirsdag. Høyre og Frp har innkalt til felles pressekonferanse i forbindelse med Sydvaranger Eiendom AS sin anke på driftskonsesjon klokka 10 tirsdag.

Sydvaranger gis nå tillatelse til å grave videre i Bjørnevatn-dagbruddet. Klokka 10:01 kom pressemeldingen fra Næringsdepartementet som bekrefter dette.

«Nærings- og fiskeridepartementet gir Sydvaranger Eiendom AS driftskonsesjon for utvinning av jernmalm i Sydvaranger. Nærings- og fiskeridepartementet opprettholder med dette Direktoratet for mineralforvaltnings vedtak om driftskonsesjon, men med noen endrede betingelser,» heter det i pressemeldingen.

– Over hundre års industrihistorie i Sør-Varanger kan nå bli videreført. En gjenopptakelse av gruvedriften kan bety flere hundre arbeidsplasser for kommunen. Driften skal legge til rette for at ressursene, eksisterende infrastruktur og den lokale gruvekompetansen blir utnyttet på en god måte, så dette er en svært god dag for både Finnmark og Nord-Norge, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Se hele vedtaket med vilkårene som stilles nederst i saken.

Muliggjør oppstart

Styreleder Peter Steiness Larsen i Sydvaranger uttrykker stor glede over avgjørelsen.

– Konsesjonen gir oss den forutsigbarhet som er en forutsetning for oppstart av en langsiktig og bærekraftig drift. Sydvaranger har for tiden 35 ansatte og dette betyr selvfølgelig enormt mye for oss. Sydvaranger kan nå igjen fokusere på å ferdigstille studier og endelige driftsplaner, gjenoppta arbeidet med å rekruttere kjernepersonell og bygge organisasjonen mot en opptrapping av aktiviteten fra høsten 2019 med forventet konsentratproduksjon våren 2020, sier han i en pressemelding.

Han mener vedtaket fra departementet gir tydelige og balanserte rammevilkår for framtidig drift, og nå gleder han seg til å ta fatt på resten.

– Vi gleder oss over den viktige støtten vi har opplevd fra mange hold både lokalt, regionalt og nasjonalt og ser frem til å bidra til en positiv utvikling i Sør-Varanger, heter det i pressemeldingen.

Fikk ja, men sa nei til vilkårene

Gruveanlegget i Sør-Varanger har stort sett ligget ubrukt siden konkursen i november 2015, der nær 400 personer mistet jobben.

I oktober i fjor ble det klart at Sydvaranger AS hadde inngått en avtale med amerikanske Orion Mine Finance om utvinningen av jernmalmen. Dette partnerskapet innebærer en fullfinansiering av Sydvaranger for gruvens levetid, som er beregnet til å vare i minst 20 år.

Men finansieringen forutsetter at man får innvilget driftstillatelse. Denne tillatelsen kom fra Direktoratet for mineralforvaltning 23. januar i år, men Sydvaranger AS mente vilkårene som ble satt, gjorde oppstart umulig. Blant annet ble det satt som vilkår at driftsplanen måtte revideres før oppstart, og at en ny plan måtte ivareta «optimal ressursutnyttelse og minimering av gråberg til tipp». Videre mente direktoratet at man måtte etterstrebe å deponere uttatt masse i ferdig utdrevne dagbrudd, framfor å bygge nye permanente deponier i berørt terreng.

– Det er ensbetydende med at kun en svært liten mengde gråberg kan deponeres. De mener vi kan fylle igjen eksisterende brudd, men ingen brudd er klare for igjenfylling. Så i praksis får vi ikke deponert gråberg, uttalte prosjektansvarlig Thomas Bækø i Sydvaranger til iFinnmark da den tillatelsen ble gitt.

Sydvaranger AS mente konsesjonen manglet forutsigbarhet og en realistisk måte å bli kvitt gråberget på, og anket avgjørelsen.

En måned seinere, i februar, ble det klart at Direktoratet for mineralforvaltning opprettholdt vedtaket sitt. Dermed ble klagen sendt videre til Næringsdepartementet og Torbjørn Røe Isaksen (H).

Går bort fra betingelser

Næringsdepartementet opplyser tirsdag at de etter en helhetlig vurdering av saken, har kommet fram til at noen av betingelsene som ble stilt av direktoratet, ikke bør opprettholdes.

«Konkret handler dette om sider ved saken som departementet anser for bestemt av andre myndigheter. For eksempel har kommunen godkjent selskapets bruk av konsesjonsområdet til gruvedrift,» heter det i pressemeldingen.

– Det er sterk støtte i Kirkenes til gjenopptakelse i gruvedriften. Det er også gledelig at det lokale reinbeitedistriktet og selskapet har kommet til enighet om driften på en god måte, sier Røe Isaksen.

Miljøbekymring

Planene om ny, åpen gruvedrift nær tettbygde områder i Sør-Varanger, er kontroversielle. Mineraldirektoratet ønsker i utgangspunktet underjordisk drift. Flere lokalpolitikere og Naturvernforbundet er også imot å gi gruva konsesjon etter dagens søknad.

Gruveselskapet ser selv ikke noe lys i tunnelene. De mener åpen drift i dagbrudd er det eneste økonomisk forsvarlige.

Det er ikke mulig å reise så stor kapital som drift og bygging av tunneler med infrastruktur vil kreve, har Thomas Bækø tidligere uttalt.

Jubeldag

Blant dem som har jobbet for at Sydvaranger skal få driftstillatelse med vilkår de selv kan akseptere, er arbeidstakerorganisasjonen LO.

– Det forberedes til gruvedrift både i Kvalsund og i Sør-Varanger. Men det tar tid. Det finnes en stor mangel på kobber og det er ventetid på elbiler. Men da må ikke de styrende myndigheter bruke så lang tid på å fatte en beslutning. Regjeringa har sagt at de skal satse på norsk mineralnæring, men da må de vise det i praksis også, har Bjørn Johansen i LO Finnmark tidligere uttalt.

Nå jubler LO for avgjørelsen.

– Dette er strålende nyheter som betyr mye både for de ansatte i Sydvaranger gruver og lokalsamfunnet Sør-Varanger i Øst-Finnmark. AS Sydvaranger har vært en bærebjelke i lokalsamfunnet gjennom mer enn 100 år. Det at man nå kan starte opp igjen med drift er viktig. Sydvaranger vil ved full drift sysselsette mer enn 400 personer, sier LO-leder Hans-Christian Gabrielsen.

Han mener denne tillatelsen er et skritt i riktig retning mot en lønnsom mineralnæring.

– LO er svært fornøyd med at det kommer en avklaring fra regjeringen rundt konsesjon for gruva i Sør-Varanger. Med driftskonsesjonen på plass ligger det til rette for å gjenoppta en lang og stolt gruvehistorie. Gjenopptakelse av driften vil også bidra til å styrke en svært viktig gruve- og industrikompetanse i Finnmark og gir grunnlag for mange arbeidsplasser, sier Gabrielsen.

Konsesjonen til Sydvaranger Eiendom AS

Tirsdag 19. mars offentliggjorde Næringsdepartementet sin avgjørelse i Sydvaranger-saken. De sier ja til gruvedrift, og lemper på noen av vilkårene som Direktoratet for naturforvaltning i utgangspunktet hadde sagt.

Under følger departementets vedtak med vilkårene som stilles. Du kan lese hele avgjørelsen her.

Nærings- og fiskeridepartementet opprettholder delvis Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbards vedtak 23. januar 2019 om tildeling av driftskonsesjon for utvinning av jernmalm til Sydvaranger Eiendom AS for Sydvaranger gruveområde.

Vilkår

Driftsplan

Driften skal til enhver tid skje i samsvar med driftsplan forelagt for og godkjent av DMF. Detaljnivå på driftsplanen skal som minimum følge DMFs driftsplanveileder. DMF kan kreve ny oppmåling og at ajourførte kart og profiler sendes inn når DMF finner det nødvendig.

Bjørnevatn:

1. Før oppstart må revidert driftsplan som viser hvordan den totale drivverdige forekomsten i Bjørnevatn skal utnyttes, sendes inn til DMF for godkjenning.

Sørbruddene:

2. Innen åtte uker før planlagt oppstart av drift skal tiltakshaver sende en revidert driftsplan for uttak i Jerntoppen. Tiltakshaver skal presentere detaljplaner for tilbakefylling av gråberg i Hyttemalmbruddet tre måneder før tilbakefyllingen når bakkenivå.

3. Tiltakshaver skal til enhver tid etterstrebe minimering av gråbergsproduksjonen. Tiltakshaver skal gjøre nærmere undersøkelser av hvordan driften kan innrettes slik at uttakssteder i Sørbruddene kan drives med mål om å gjenfylle gråberg uten å sterilisere drivverdig malm. Det skal opprettes dialog mellom tiltakshaver, Sør-Varanger kommune og DMF for å avklare innholdet og fristen for en slik utredning.

4. Før brytning av malm og gråberg kan starte, skal driftsplanen revideres for uttak i hvert enkelt bruddområde. Eventuelle endringer i uttaksrekkefølge må presiseres i en slik revidering.

5. Uttaksplan for det enkelte brudd skal omfatte gråberg og malm for hele bruddets levetid.

6. Driftsplanen skal inneholde oppdatert sikrings-, oppryddnings- og avslutningsplan. Avslutningsplanen må oppdateres med skisser over dagbruddene som viser situasjonen i etterkant av den fremtidige driften i så stor grad som mulig. Med grunnlag i undersøkelsene om endret uttaksrekkefølge og gjenfylling, som skal gjøres i tråd med vilkår nr. 3 over, skal DMF vurdere om uttaket egner seg for gjenfylling.

7. Plassering og utforming av eventuelle nye deponiområder skal gjøres i samråd med Sør-Varanger kommune og beskrives og kartfestes i driftsplanen. Departementet forutsetter at utformingen skjer i tråd med avtalen mellom tiltakshaver og reinbeitedistrikt 5A/C.

Generelt:

8. Melding om Bergteknisk ansvarlig skal sendes DMF åtte uker før oppstart for godkjenning.

9. Oppdatert beskrivelse av bemanning og organisasjon forelegges DMF før oppstart.

10. Beslutning om endelig avslutning av brudd skal godkjennes av DMF.

11. Før eventuell gjenfylling av vannforekomstene sør i konsesjonsområdet må tiltaket avklares i dialog mellom tiltakshaver, Sør-Varanger kommune og Finnmark fylkeskommune som vannregionsmyndighet.

12. Departementet legger til grunn at det er inngått avtale mellom Sydvaranger Eiendom AS og reinbeitedistrikt 5A/C om innretting av driften i konsesjonsområdet. Departementet peker likevel på at det ikke skal lagres utstyr eller gjennomføres arbeider innenfor konsesjonsområdet som kan sperre for reinens trekk. Departementet oppfordrer til god dialog mellom tiltakshaver, reindriften og Sør-Varanger kommune om driften.

I tillegg pålegges tiltakshaver å stille økonomisk sikkerhet for å ivareta sikrings- og opprydningsplikten etter mineralloven, og for å oppfylle nødvnedige sikringstiltak.