Mens fjellreven har en positiv utvikling i resten av landet, er situasjonen i Nord-Troms kritisk. I år var det ingen registrerte ynglinger. Årene før henholdsvis to og en.

Men nå skal disse valpene ut på eventyr i Nordreisa. På sikt skal de bli forfedre til en levedyktig stamme i regionen.

Truet art

Fjellreven har gjennom flere år vært kritisk truet. Klimaendringer og utbygginger har gitt stadig mindre gode leveområder. Skoggrensa kryper oppover, og rødreven tar over både territorier og gamle fjellrevhi. Ved siste revisjon av rødlista i år ble den oppgradert til “sterkt truet”. Avlsprogrammet har bidratt sterkt til dette. I 2018-20 ble det satt ut valper på Varangerhalvøya. Her er det sist sommer registrert syv valpekull, til tross for et dårlig smågnagerår i nord.

Nordreisa grenser til store sammenhengende villmarksområder på grensa mot Finland. Det bør derfor være plass til en del fjellrev. Her er det også gjort en stor innsats for å holde nede bestanden av rødrev.

I februar ble 12 valper satt ut i fjellområdet mellom Reisadalen og Skibotn. Nå skal samtlige av årets valper fra avlsstasjonen settes ut i Nordreisa.

Gode resultater

- De 29 valpene skal settes ut på 5 forskjellige hi lokaliteter, og alle disse lokaliteter er i områder som historisk sett var del av det naturlige fjellrevhabitatet, forklerer NINA-forsker Craig Jackson til Nordlys.

Avlsprogrammet for fjellrev startet i 2005, og de har nå god erfaring. Med full klaff kan det være flere hundre fjellrev i regionen om 15 år. Men mye avhenger av naturens luner.

- Overlevelse varierer veldig mye fra år til år, og mellom utsettingslokaliteter. År med lav tetthet av smågnagere medføre lavere overlevelse, og ikke minst dårligere reproduksjon.

NINA og Statens naturoppsyn går inn med tilleggsforing om smågnagerbestanden skulle være dårlig.

Kan få valper til sommeren

Jackson sier disse revene har parringstid i månedsskiftet februar/mars, og kan yngle allerede sommeren 2022 - så lenge de finner en partner i de store fjellområdene.

Rever som er satt ut følges opp som del av overvåkningsprogrammet for fjellrev. Dette innebærer innsamling av avføringsprøver fra hilokaliteter for DNA-analyser, overvåkning av aktivitet på hi og viltkamera på fôrautomater.

  • Resultatene fra årets overvåking, gjennomført av NINA, viser at det nå er ca. 300 voksne fjellrever i Norge. Bestanden har økt mye siden overvåkingsprogrammet startet i 2003, og en modell som er basert på innsamlet DNA fra fjellrev tilsier en firedobling av bestanden over den siste tiårsperioden. Den felles skandinaviske bestanden er estimert til i underkant av 500 voksne fjellrever.