(Nordnorsk debatt)

Tromsdalen skole er en over 60 år gammel skole og kommunes største grunnskole i elevtall. Skolen er i åpenbart forfall og de eksisterende forholdene er påviselig i strid med regelverket (blant annet Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler av 1995), noe som også bekreftes i flere brev fra Kommuneoverlegen i 2018/2019. Etter FAU sendte bekymringsmelding til kommuneoverlegen i 2018 er fortsatt ikke avvikene lukket. Nå tyder mye på at dere, i kommunestyremøtet 16. desember, tar en avgjørelse som betyr ny innflytningsklar skole tidligst i 2030.

I mellomtiden flikkes det her og der for å holde skolen åpen for våre barn. I minst 10 år (!) til må tusenvis av friske og håpefulle barn gå på en skole bygget for en annen tid – med et enormt vedlikeholdsetterslep. Daglig holder barn seg i timene og tisser i buksa på tur hjem fordi de ikke vil benytte toalettet på skolen. Elendig inneklima, overfylte klasserom og få lærere er dessverre blitt normen. Sånn skal det ikke være! Vi snakker om fremtiden. Det viktigste vi har, barna våre. De fortjener så mye bedre! Tromsø kommune, er det ikke på tide å investere klokt i fremtiden? Eller skal vi bare akseptere at de eksisterende forholdene strider mot våre barns rettigheter?

For å få innblikk i underliggende data på inneklima-målingene som ble gjort ved skolen, måtte vi inn i kommunens postlister. Der lå ikke alle data, og først to år etter at vi meldte vår bekymring til kommuneoverlegen ble alle dokumentene gitt oss. Dataene er bekymrings- og mangelfulle. Etter lærerkuttene i høst er det flere elever på hvert rom – rom som ikke er dimensjonert for dagens bruk, vi snakker tross alt om en 60 år gammel skole. Vi har flere CO2-målinger fra 2018-2019 som viser store overskridelser. Den gang da var det rundt 16 elever i klasserommene, nå er det opp mot 25. Hvordan vil målingene som igangsettes i disse dager slå ut nå, tror dere?

Folkehelseinstituttets inneklimarapport «Anbefalte faglige normer for inneklima» 2015 viser innledningsvis til inneklimaets betydning for helse og trivsel, og også skoleprestasjoner og arbeidsevne. Dårlig inneklima kan medføre sykdom, men også mistrivsel og ubehag. Noen mennesker er også mer følsomme for dårlig inneklima enn andre som for eksempel barn med luftveissykdommer. Dårligere inneklima vil påvirke disse ytterligere i negativ retning. Vi vet at våre elever er opptatt av inneklima. De melder tilbake til FAU om for dårlige forhold, både innendørs og utendørs. Folkehelseinstituttet (FHI) har i inneklimarapporten latt den eksisterende normverdien på rommets tåleevne på CO2-innhold stå uendret på 1800mg/m3 (1000 ppm). Dersom CO2-innholdet overstiger denne verdien, er det et tegn på at ventilasjonen er for dårlig med tanke på antall personer som oppholder seg i rommet. Ved Tromsdalen kan vi se at målinger gjort i 2019 viser til svært høye verdier hvor det blant annet er målt over 1800 ppm, og CO2 er bare et av parameterne – akustikk, lys, lukt og partikler i luften som elevene puster inn og temperatur skal også være tilfredsstillende sett opp mot forskriften om miljøretta helsevern.

I en undersøkelse[MEJ1] fant man blant annet at ved å øke CO2-nivået til 1800 mg/m3 i ellers normale miljøer, var det signifikante reduksjoner i evnen til å gjennomføre beslutninger, skriver FHI på sine nettsider.

Inneklimaproblemene er slik FAU ser det knyttet til sviktende forvaltning, drift og vedlikehold:

  • Gymsal-bygget er modent for å jevnes med jorda; vinduene er punkterte og kan ikke åpnes. Regn trenger inn i bygget. Det er iskaldt på vinteren og altfor varmt på sommeren. Tung og klam luft. Gymsalen er heller ikke stor nok til å dekke dagens elevmasse. Førsteklassingene får bare gym en halvtime hver uke.
  • Det eneste fellesrommet – kafeen vår - er stengt etter målingene i 2018-19. Så vi har ikke lenger et rom hvor vi kan samle flere elever til kulturelle og sosiale sammenkomster. Hva gjør det med fellesskapsfølelsen ved skolen?
  • Kunst- og håndverksrom, sløydsal og skolekjøkken er nedslitt, har dårlig luft og støyutfordringer. Dette er spesialrom som fagfornyelsen legger stor vekt på til bruk i fleksibel undervisning.
  • Uteområdet er nedslitt og utelatt fra vedlikeholdsprogram i flere år i påvente av den nye skolen. Her har foreldrene gjort stor innsats på dugnad for å bedre forholdene.
  • Slitte toaletter, og til dels få toaletter, gjør at elevene våre vegrer seg for å bruke dem som resulterer i at noen tisser seg ut på vei hjem.
  • SFO drives blant annet i den gamle vaktmesterboligen. I et av disse rommene ble det målt så høye verdier at uka etter rapporten kom, ble det ikke brukt som klasserom lengre. Men SFO kan fortsatt bruke rommet?
  • Lærerfløy og administrasjonen har det heller ikke bedre. Dette er ikke på kommuneoverlegens bord, men bekymrer oss foreldre. Utfordringene ble allerede i 2010 påpekt av daværende rektor Geir Olsen i et håndskrevet notat.

Manglende vedlikehold av offentlig bygningsmasse er dårlig forvaltning av det offentliges midler, og medfører at barn, elever og ansatte får uverdige arbeidsforhold. Derfor velger FAU nå å varsle Kontrollutvalget i Tromsø kommune samt Fylkesmannen i Troms. Ved å utsette nytt skolebygg er vi også redd for at de faglig flinke, omsorgsfulle, stå-på-lærerne våre skal velge seg bort fra skolen. Hva gjør dere da Tromsø kommune?

Vi er nødt til å rope varsku. Igjen! Anbefalingene dere skal stemme over i kommunestyret den 16. desember er ikke lenger reelle. Da de ble tatt var det med briller på som tilsa nytt skolebygg. Nå gjøres det nye målinger med tanke på at bygget skal renoveres, holdes lovlig, samt at avvik lukkes. Alvorlighetsgraden i bygningsmassens forfatning og det dårlige inneklimaet tilsier at de 34 millionene som dere nå bevilger over en tiårsperiode trolig ikke dekke kostnadene med å lukke avvikene. En fullstendig kartlegging av inneklima pågår i disse dager og utredning av store deler av bygningsmassen - som gymsalen - er ennå ikke gjort.

Så, Tromsø kommune. Hva nå? Vi stolte på dere da dere sto i skolegården og i Pølsesvevet og lovte oss ny skole i 2023. Vi stolte på dere da vi fikk komme med innspill på bestillerdokumentene. Det skulle vi åpenbart ikke ha gjort.

Heldigvis er det fremdeles tid til å snu.

Det må bygges ny skole – NÅ!