Har kommunen eget kriseteam (psykososialt kriseteam)?

Ja.

I hvilke situasjoner aktiveres kriseteamet?

Det er situasjonsbetinget. Ulykker og andre påkjenninger som i art eller omfang går utover det som regnes som normal risiko og normal belastning, eller plutselig og uventet hendelse som medfører stor følelsesmessig reaksjon hos enkeltpersoner. For å mestre det indre kaos som kan føre til forvirring og gi seg utslag i uheldige handlinger og senvirkninger, har personene ofte behov for akutt faglig hjelp.

Hvilken hjelp og støtte tilbyr kommunens kriseteam?

Kriseteamet skal, blant annet i dialog med de etterlatte, vurdere hvilke oppgaver som er hensiktsmessige i den videre oppfølging og bidra til at aktuelle hjelpeinstanser kobles inn ut fra definerte behov.

Støttesamtaler til enkeltpersoner, praktisk/fysisk tilrettelegging (eks. hjelp til rengjøring), mobilisering av familie/sosialt nettverk, debriefing av grupper (hjelpepersonell, arbeidskolleger, familie), bidrag/hjelp til arrangering av minnesamvær og liknende, utdeling av informasjonsmateriell og telefonnumre til viktige hjelpeinstanser, f.eks krisesentre, økonomisk bistand osv., kontaktformidling til støtteorganisasjoner og sorggrupper.

Hvor langvarig er denne hjelpen?

Når den akutte krisen/hendelsen er over er målet at det ordinære hjelpeapparatet tar over arbeidet og oppfølgingen så raskt som mulig. Sakens leder innkaller kriseteamet til avsluttende møte der saken avsluttes som akutt sak.

Hvem utgjør kriseteamet i kommunen?

Faglig leder: Kommuneoverlege, koordinator: Helsesøster, jordmor, barnevernskonsulent, psykiatrisk sykepleier, sosionom, sokneprest, politi, øvrig fagpersonell trekkes inn der det er nødvendig.