Har kommunen eget kriseteam (psykososialt kriseteam)?

Ja.

I hvilke situasjoner aktiveres kriseteamet?

Om teamet skal aktiveres eller ikke avhenger ikke av hvor mange som er omkommet, men hvor stort omfanget er med tanke på pårørende, andre berørte, type situasjon m.m. Kriseteamet aktiveres ved hendelser som er av et slikt omfang at det ordinære hjelpeapparatet ikke er i stand til å håndtere det.

Hvilken hjelp og støtte tilbyr kommunens kriseteam?

Kriseteamet skal først og fremst yte psykososial helsehjelp i akuttfasen, og tilrettelegge til selvhjelp ved å kartlegge og bistå til å mobilisere den kriserammedes egne ressurser og sosiale nettverk. Innsatsen kan i de første timene innebære praktisk tilrettelegging i forhold til samlingslokale, mat, drikke, klær etc. Etter akuttfasen skal det lages plan for oppfølging av de kriserammede, og arbeidet skal så raskt som mulig overføres til ordinært helsevesen.

Hvor langvarig er denne hjelpen?

Se over. Men det kan skje at det gis oppfølging over lengere tid dersom f.eks. personens fastlege eller helsesøster er den som yter hjelp i akuttfasen i form av å være deltaker i kriseteamet.

Hvem utgjør kriseteamet i kommunen?

Fire psykiatriske sykepleiere på legevakta, fire helsesøstre for forebyggende helsetjenester, tre vernepleiere/psykiatriske sykepleier fra Rus- og psykiatritjenesten, fire leger/fastleger, tre barnevernspedagoger fra Barnevernvakta, pluss psykologer ved behov.