Har kommunen eget kriseteam (psykososialt kriseteam)?

Ja.

I hvilke situasjoner aktiveres kriseteamet?

Ulykke med alvorlig personskade eller død, vold med alvorlig legemsskade eller død, selvmord eller selvmordsforsøk, personer som er involvert i alvorlige ulykker, krybbedød, død i akutt sykdom, incest, annet (vurderes i hvert enkelt tilfelle som ikke samsvarer med ovenstående).

Hvilken hjelp og støtte tilbyr kommunens kriseteam?

Tar kontakt, foretar hjemmebesøk. Avklarer behov i hvert enkelt tilfelle

Hvor langvarig er denne hjelpen?

Inntil ordinært hjelpeapparat kan ta over

Hvem utgjør kriseteamet i kommunen?

Lege (samfunnsmedisin), virksomhetsleder hjemmebasert omsorg, helsesøster, psykiatrisk sykepleier, sogneprest.