Har kommunen eget kriseteam (psykososialt kriseteam)?

Ja.

I hvilke situasjoner aktiveres kriseteamet?

Kriseteamet aktiveres ved ulykker, hendelser der en person omkommer. Torsken kommune er en liten og gjennomsiktig kommune, derfor kan kriseledelsen etableres raskt.

Kriseledelsens oppgaver:

Innhente opplysninger og vurdere situasjon i kommunen

Ta avgjørelser om å sette i verk tiltak for å hindre skader på personer og materielle verdier

Prioritere kommunens egne ressurser

holde kontakt med rednings- og innsatsledelsen

Utarbeide og sende ut informasjon via informasjonsstøttegruppen til egne ansatte, innbyggere og media

yte bistand til evakuering via støttegruppen for evakuering

innkvartering og forpleining av forulykkede og redningsmannskaper via

Sørge for at personer som har vært utsatt for store påkjenninger får hjelp fra kommunens kriseledelse eller omsorgsteam

Sikre vann og strøm forsyning

rette opp skader på kommunikasjoner og andre anlegg

gjennomføre rasjonerings- og reguleringstiltak

rydde et skadested og yte en innsats for å beskytte miljøet

gjennomføre forebyggende tiltak mot egen virksomhet

avgi periodiske rapporter om situasjon til Fylkesmannen

Hvilken hjelp og støtte tilbyr kommunens kriseteam?

Se punktene over, ved mennesker i krise kobles kommunens omsorgsteam inn som består av:

NAV-leder, virksomhetsledere i pleie og omsorg, helsesøster, psykiatrisk sykepleier, sogneprest, lensmann og rådgiver i rådmannens stab.

Omsorgstemaet er et støtteapparat for mennesker i krise som kan komme sammen ved spesielle dødsfall, personlige kriser, katastrofer, ulykker og andre hendelser. I prinsippet bør mest mulig av hjelpen komme fra den/de rammedes nærmiljø, det vil si mobilisering av støtte fra familie, venner, arbeidskollegaer, naboer osv. Den kommunale støttegruppen for mennesker i kriser bør være et supplement, og/eller alternativ i tilfeller der det sosiale nettverket ikke byr på tilstrekkelige hjelperessurser. Unntaket er ved større katastrofer og ulykker, i slike situasjoner skal det tilbys profesjonell hjelp fra kommunen.

Hvor langvarig er denne hjelpen?

Dette er ikke standardisert, lengden på hjelp avhenger av behov.

Hvem utgjør kriseteamet i kommunen?

Kommunalt kriseteam består av rådmann, teknisk sjef, rådgiver, ordfører og lederne for pleie og omsorg. De som kan beslutte at kriseledelsen skal etableres er ordfører eller rådmann.

Tilleggsopplysninger:

Torsken kommune har årlig oppdatering for overordnet kriseplan, vi mottok Fylkesmannen i Troms sin beredskapspris i 2010