Har kommunen eget kriseteam (psykososialt kriseteam)?

Ja.

I hvilke situasjoner aktiveres kriseteamet?

Det psykososiale kriseteamet er en ressursgruppesom skal bistå mennesker i kriser, ulykker og katastrofer. Hovedmålet er å skaffe oversikt og gi akutt psykososial førstehjelp til kriserammede/pårørende. På hvilket nivå krisehjelpen skal organiseres avhenger av hendelsens omfang og type.

Kriseteamet aktiveres når behovet for psykososial krisehjelp og koordinering av hjelpen er større enn det den ordinære driften kan håndtere. Det normale hjelpeapparatet skal følge opp videre. Det følger av dette at kriseteamet kan aktiveres i ulykker/hendelser der én person omkommer.

Hvilken hjelp og støtte tilbyr kommunens kriseteam?

Kriseteamet vil gi nødvendig støtte og hjelp de første dagene (akuttfasen) etter en hendelse hvor naturlig nettverk ikke strekker til.

Hvor langvarig er denne hjelpen?

Hovedregel er at de involverte med behov for videre oppfølging, sluses inn i det ordinære hjelpeapparatet så raskt som mulig (fastlege, psykisk helsetjeneste, helsesøster, skole, barnehage osv.).

Hvem utgjør kriseteamet i kommunen?

Enhetsleder forebygging, oppfølging og mestring, ledende helsesøster, lege, psykiatrisk helsearbeider, politi, prest. Evt. andre ved behov.