Har kommunen eget kriseteam (psykososialt kriseteam)?

Ja.

I hvilke situasjoner aktiveres kriseteamet?

Plutselig uventet død. Som hovedregel får alle et tilbud om hjelp. Alle kan i prinsippet henvende seg til teamet, men det er som oftest legevakt som kommer med henvendelsen.

Hvilken hjelp og støtte tilbyr kommunens kriseteam?

Oppfølging i akuttfasen (opp til ca. en uke). Etter det tar det ordinære helsevesenet over(rus og psykiatritjenesten, fastlege, psykolog m.m.) Oppfølgingen kan være samtaler med enkeltpersoner, samtaler med familier, møter/samlinger med grupper(f.eks. venner, klassekamerater, bygd m.m.)

Hvor langvarig er denne hjelpen?

I hovedsak gis det hjelp i akuttfasen (ca. første uken). Da overlates hjelpen til helsevesenet. Medlemmene i teamet kan allikevel ha oppfølging ved behov over f.eks. et år dersom det er behov for det. Det er da en tjeneste som blir overført til den tjenesten de jobber i til daglig (f.eks. helsestasjon, rus- og psykiatritjenesten prest m.m.)

Hvem utgjør kriseteamet i kommunen?

Leder av rus og psykiatritjenesten (leder), teknisk sjef, prest, lensmann, helsestasjon 1 representant, hjemmetjenesten 1 rep, barnevern 1 representant, sosialtjenesten/NAV 1 rep., distriktspsykiatrisk senter på Storslett 1 rep. Medlemmer kalles inn etter behov. Ved en enkelthendelse kalles normalt bare ut 3 personer og Helse og omsorgssjefen informeres. Ved større ulykker/søk/katastrofer kalles alle inn.