Har kommunen eget kriseteam (psykososialt kriseteam)?

Ja.

I hvilke situasjoner aktiveres kriseteamet?

Psykososialt kriseteam aktiveres i alle situasjoner der personer rammes av traumatisk hendelse/ krise. Teamet kommer sammen og skaffer seg oversikt over hendelsen, vurderer hva og hvordan man går videre med tilbud (det kan dreie seg om brå og uventet død i en familie, etterlatte etter selvmord og lignende personlige traumer/kriser; større ulykker/katastrofer der flere blir rammet, for eksempel, dødsbrann, trafikkulykker, og lignende; dødsulykker i arbeidslivet).

Hvilken hjelp og støtte tilbyr kommunens kriseteam?

Hjelp og støtte avhenger av type hendelse og omfang. I vår plan er dette listet opp i bl.a. følgende punkt:

1. vurdere hva slags type hjelp som skal gis, og omfanget av hjelpen

2. Avklare hvem som skal ha hjelp og støtte – skadde /direkte berørte– pårørende

3. Sette i verk og gjennomføre tiltak, eventuelt i samarbeid med DPS, Harstad sykehus:

4. tilbud om emosjonell førstehjelp i form av samtaler/debriefing individuelt og/eller grupper.

5. tilbud om samling for felles informasjon til skadde/overlevende, eventuelt andre berørte.

6. Samtlige skadde/overlevende skal aktivt være gitt tilbud som nevnt over så raskt som mulig og uten opphold. Hovedregel: innen 24 timer.

7. Evaluere situasjonen og samordne innsatsen

8. Avgjøre hvor lang tid gruppens innsats skal vare

9. Vurdere om det er behov for felles markering, (ritualer, spontanritualer)

10. Aktivisere sosialt nettverk

11. Sørge for at kriserammede blir fulgt opp – også i nødvendig tid etterpå

12. Tilrettelegge for selvhjelp – normalisering

13. Når "hendelsen" er over, skal det være en oppsummering med gjennomgang av situasjonen og beskrivelse av forbedringspunkter for en seinere anledning, og hvem som har ansvaret for oppfølging

14. Bidra til økt kompetanse omkring temaet ”mennesker i krise og psykososial førstehjelp”.

I tillegg vurderer man fortløpende behov for å mobilisere kriseteam i andre kommuner dersom pårørende befinner seg der, samt eventuelt kontakt og hjelp opp mot Spesialistnivå, for eks UNN, Senter for psykisk helse, etc.

Hvor langvarig er denne hjelpen?

Hvor lenge man gir hjelp avhenger av type hendelse og omfang og vurderes i hvert enkelt tilfelle, men det kan dreie seg om fra 1-2 ganger, til oppfølging over flere uker.

Hvem utgjør kriseteamet i kommunen?

Psykososialt kriseteam består av følgende faste personer: driftsleder Omsorg, kommuneoverlege, helsesøster, psykiatrisk sykepleier, sosionom NAV, politi, prest.