Har kommunen eget kriseteam (psykososialt kriseteam)?

Ja.

I hvilke situasjoner aktiveres kriseteamet?

Gruppen kan aktiveres av kommunens ledelse eller ved henvendelser som kommer til eller blir kjent for en av gruppens medlemmer. Dette omfatter både større hendelser og enkeltpersonulykker.

Hvilken hjelp og støtte tilbyr kommunens kriseteam?

En eller flere av gruppens medlemmer kontakter vedkommende/pårørende/etterlatte/andre rammede.

Hvor langvarig er denne hjelpen?

Lengre tids oppfølging ivaretas av en eller flere av gruppens medlemmer i forståelse med rammede og ut fra faglig skjønn.

Hvem utgjør kriseteamet i kommunen?

Kommuneoverlege, helsesøster, vernepleier i psykiatritjeneste, omsorgssjef(PLO-sjef), sosialkonsulent samt prest og polititjenestemann.

Tilleggskommentarer:

Gruppen vil normalt ikke møte frem samlet, men drøfter hvem som naturlig tar kontakt. Det foreligger ingen vaktordning. Gruppens medlemmer er de samme yrkesutøverne som ivaretar sine faglige oppgaver til daglig. De har således ingen spesialkompetanse utover erfaring og yrkesbakgrunn samt enkelte relevante kurs.