Har kommunen eget kriseteam (psykososialt kriseteam)?

Ja.

I hvilke situasjoner aktiveres kriseteamet?

Støtteapparatet for mennesker i krise kan komme sammen ved spesielle dødsfall, personlige kriser, katastrofer, ulykker og andre hendelser. Ved større katastrofer og ulykker, skal det tilbys profesjonell hjelp fra kommunen.

Hvilken hjelp og støtte tilbyr kommunens kriseteam?

Kriseteamets oppgaver er:

1. Vurdere om psykososial hjelp/støtte skal gis

2. Vurdere hva slags type hjelp som skal gis, og omfanget av hjelpen

3. Avklare hvem som skal ha hjelp og støtte

4. Sette i verk og gjennomføre tiltak

5. Evaluere situasjonen og samordne innsatsen

6. Avgjøre hvor lang tid gruppens innsats skal vare

7. Vurdere om det er behov for felles markering

8. Aktivisere sosialt nettverk

9. Sørge for at kriserammede blir fulgt opp

10. Tilrettelegge for selvhjelp – normalisering

11. Når "hendelsen" er over, skal det være en oppsummering med gjennomgang av situasjonen og beskrivelse av forbedringspunkter for en seinere anledning, og hvem som har ansvaret for oppfølging

Hvor langvarig er denne hjelpen?

Dette avgjøres av kriseteamet i hver enkelt sak. Krisehjelp er av kortvarig karakter. Ved ytterlige behov følges brukeren opp av det ordinære hjelpeapparat.

Hvem utgjør kriseteamet i kommunen?

Sykepleier, helsesøster m.fl. Øvrig: Kommuneoverlege, prest, representant fra politiet.