Har kommunen eget kriseteam (psykososialt kriseteam)?

Ja.

I hvilke situasjoner aktiveres kriseteamet?

Kriseteamet aktiviseres ved alvorlige hendelser, som ikke kan håndteres av det ordinære hjelpeapparatet. Eksempler: Ulykker som medfører tap eller trussel om tap av menneskeliv, så som forlis, alvorlige trafikkulykker, selvmord, drap, forsvinninger og annet. Dess større del av samfunnet som blir berørt, dess mer aktuelt er det at kriseteamet aktiviseres.

Hvilken hjelp og støtte tilbyr kommunens kriseteam?

Mellommenneskelig og akutt hjelp. Kriseteamet har til oppgave å ta hånd om involverte, pårørende og innsatsmannskaper. Teamet skal organisere eventuell gi oppfølging ut over den akutte bistanden ved definerte ansvarspersoner. Sikre at hjelpeapparatet har nødvendige rutiner og kontakter til spesialisthelsetjenesten ved behov for supplerende tjenester på et høyere nivå

Hvor langvarig er denne hjelpen?

Vurderes i hvert enkelt tilfelle. Se også svar under punkt 3.

Hvem utgjør kriseteamet i kommunen?

Kommuneoverlege, leder teamet, sokneprest, lensmann, helsesøster, psykisk helsetjeneste, FABU-leder (Forebyggende enhet for barn og unge, som består av PPT, Barnevern og helsesøster), rektor ved Nordkapp Maritime fagskole og videregående skole, rektor ved Honningsvåg skole.