Har kommunen eget kriseteam (psykososialt kriseteam)?

Ja.

I hvilke situasjoner aktiveres kriseteamet?

Kriseteamet skal bistå med psykososial førstehjelp, samt være et samarbeidsorgan for de offentlige instanser i forbindelse med krisehåndtering ved:

a. Uventede dødsfall som spedbarnsdød og selvmord

b. Ulykker

c. Katastrofer

Hvilken hjelp og støtte tilbyr kommunens kriseteam?

Kriseteamets hovedoppgaver skal være;

d. Kunne gi psykososial støtte og hjelp til enkeltpersoner, familier eller større grupper av mennesker som opplever en krise.

e. Opprette kontakt med og organisere kontaktpersoner i kommunen. Særlig viktig å sikre dette når det gjelder personer fra andre kommuner.

f. Organisere tilbud om oppfølging i form av samtaler eller behandling til personer bosatt i Unjàrga/ Nesseby.

g. Bistå etterlatte, samt hjelpe med å organisere nødvendige hjelpetiltak.

h. Være bindeledd mellom det lokale hjelpeapparat og spesialisthelsetjenesten.

i. Gi råd om forebyggende tiltak og aktuelle hjelpetiltak som finnes innenfor psykisk helsevern i kommunen.

Hvor langvarig er denne hjelpen?

Hendelsen og forholdene rundt, avgjør graden av innsats fra kommunen. Varighet vurderes individuelt i forhold til behovet og eventuelle avklaringer om videre bistand fra andre instanser.

Hvem utgjør kriseteamet i kommunen?

Kjernegruppa utgjøres av: Psykisk helsearbeider (leder), leder for hjelpetjenesten, PP-rådgiver, barnevernkonsulent, kommuneoverlege, prest.

Andre kan trekkes inn ved behov.

TIlleggsopplysninger:

Det er utarbeidet prosedyrer for kriseteamet. Det er noe samarbeid mellom kriseteamene i Deanu/ Tana og Unjàrga/ Nesseby i forhold til utarbeidelse av retningslinjer/ prosedyrer, med mer.

Da kommunen er tospråklig, ansees det som viktig at teamet har medlemmer med samisk språk- og kulturkompetanse.