Har kommunen eget kriseteam (psykososialt kriseteam)?

Ja.

I hvilke situasjoner aktiveres kriseteamet?

Kriseteamet settes inn når flere personer rammes i forbindelse med ulykke som medfører trussel om tap av menneskeliv, plutselig og uventet dødsfall, selvmordsforsøk, selvmord.

Hvilken hjelp og støtte tilbyr kommunens kriseteam?

Kommunens kriseteam tilbyr støttesamtaler med enkeltpersoner eller grupper, krisehåndtering / debrifingsteknikker, støtte/ veiledning av annet helsepersonell, bidra i forbindelse med arrangering av minnesamvær og lignende. Alle kriseteamets medlemmer skal debrifes etter hendelser og tiltak skal evalueres.

Hvor langvarig er denne hjelpen?

Kriseteamet gir hjelp og støtte så lenge det er behov. Det ordinære hjelpeapparat overtar så snart det er mulig.

Hvem utgjør kriseteamet i kommunen?

Kriseteamet består av kommuneoverlege (evt. vakthavende lege), en ansatt fra psykiatritjenesten (administrativ leder av kriseteamet), en ansatt fra Forebyggende enhet for barn og unge, samt prest og sektorleder for Helse- og omsorg (til sammen 5 personer).