Har kommunen eget kriseteam (psykososialt kriseteam)?

Ja.

I hvilke situasjoner aktiveres kriseteamet?

Saker til kriseteamet: Naturkatastrofer (flom, ras, etc.), store ulykker, storbranner, massedrap. Saker til vurdering: Alvorlig og uventede hendelser, især dersom rammer eller involverer barn og unge, selvmord eller død som kunne vært unngått, personer som har vært eksponert for traumatiserende sanseinntrykk eller opplevd å være truet på livet (drap, ulykke, gisseldrama o.l.), savnede personer og pårørende til savnede.

Hvilken hjelp og støtte tilbyr kommunens kriseteam?

Psykososial støtte og omsorg ved ulykker og kriser hvor en eller flere av Loppa kommunes innbyggere er involvert. Ved behov for øyeblikkelig hjelp i etterkant av ulykker bistår kriseteamet. Gi informasjon om hvor de kan henvende seg hvis de trenger senere hjelp. Eksempel: fastlege, prest, psykiatritjenesten. Kriseteamets akutte oppgaver opphører etter 14 dager, etter å ha sikret oppfølging fra andre instanser og fått navnet på den ansvarlige

Hvor langvarig er denne hjelpen?

Kriseteamets akutte oppgaver opphører etter 14 dager. En navngitt fra teamet har oppfølgingsansvar etter 6 mnd.

Hvem utgjør kriseteamet i kommunen?

Kriseteamet består av: lege/kommunelege 1, politi /lensmann, prest, psykiatrisk sykepleier (leder), helsesøster og sosionom.