Har kommunen eget kriseteam (psykososialt kriseteam)?

Ja.

I hvilke situasjoner aktiveres kriseteamet?

Rutine i Lenvik kommune er i tråd med Helsedirektoratets IS-1810; «Veileder for psykososiale tiltak ved kriser, ulykker og katastrofer».

Målgruppe - hendelser som utløser involvering av kriseteam: Kriser, ulykker og katastrofer med tap av og/eller fare for tap av liv og helse for innbyggere og de som oppholder seg i Lenvik kommune.

Indikasjon for bruk av psykososialt kriseteam er: Større hendelser der det ordinære tjenesteapparatet, selv med oppbemanning, ikke er i stand til å håndtere behovet for psykososialt krisearbeid de første dagene etter en hendelse.

Eksempel på vurdering der kriseteamet kan vurderes: Naturkatastrofer (flom, ras, etc.), store ulykker, transportulykker, storbranner, drap, alvorlige og uventede hendelser, især de som rammer eller involverer barn og unge, selvpåført død, persongrupper som har vært eksponert for traumatiserende sanseinntrykk eller opplevd å være truet på livet. ( drap, ulykker gisseldrama o.l.), savnede eller pårørende til savnede

Hvilken hjelp og støtte tilbyr kommunens kriseteam?

Psykososialt kriseteam er et støtteapparat for mennesker i psykisk og/eller sosial krise ved spesielle dødsfall, katastrofer, ulykker og andre hendelser. Den kommunale støttegruppen for mennesker i kriser er et tilbud og supplement til det naturlige sosiale nettverket de involverte har. Unntaket er ved større katastrofer og ulykker, i slike situasjoner skal det tilbys profesjonell hjelp fra kommunen. Når kriseteamet aktiveres har medlemmene både en koordinerende og direkte utøvende funksjon mot de kriserammede.

Medlemmer i kriseteamet skal gi nødvendig støtte og hjelp de første dagene etter en hendelse hvor naturlig nettverk ikke strekker til eller der naturlig faginstans ikke er tilgjengelig. Så snart det er mulig skal oppfølging overføres til naturlig faginstans for eksempel fastlege, skole, barnehage osv. Kriseteamet skal også bidra til økt kompetanse omkring temaet mennesker i krise og psykososial førstehjelp.

Hvor langvarig er denne hjelpen?

Kommunens kriseteam følger opp de involverte i akuttfasen, dvs. de første døgnene etter hendelsen. Kriseteamet skal være behjelpelig slik at de som har behov for videre oppfølging i det ordinære tjenesteapparatet, får dette.

Hvem utgjør kriseteamet i kommunen?

Kommunes medlemmer er forankret i tjenestested kompetanse og stillingsfunksjon og består av: Virksomhetsleder Helse og rehabiliteringstjenesten, kommuneoverlege, sykepleier fra legevakt, psykiatrisk sykepleier, helsesøster. I tillegg har teamet to representanter fra henholdsvis prestetjenesten og politietaten. Rådmannen og informasjonssjef representerer Lenviks kommunes kriseledelsen i teamet.