Har kommunen eget kriseteam (psykososialt kriseteam)?

Ja.

I hvilke situasjoner aktiveres kriseteamet?

Støtteapparatet for mennesker i krise kan komme sammen ved spesielle dødsfall, personlige kriser, katastrofer, ulykker og andre hendelser.

Hvilken hjelp og støtte tilbyr kommunens kriseteam?

Det vil være forskjell på hvilken hjelp/støtte som tilbys ut i fra hvilken situasjon som har oppstått. Dette er vurderinger som gjøres av teamet i hvert enkelt tilfelle.

1. Vurdere om psykososial hjelp/støtte skal gis

2. Vurdere hva slags type hjelp som skal gis, og omfanget av hjelpen

3. Avklare hvem som skal ha hjelp og støtte

4. Sette i verk og gjennomfore tiltak

5. Evaluere situasjonen og samordne innsatsen

6. Avgjøre hvor lang tid gruppen sin innsats skal vare

7. Vurdere om det er behov for felles markering

8. Aktivisere sosialt nettverk

9. Sørge for at kriserammede blir fulgt opp

10. Tilrettelegge for selvhjelp - normalisering

11. Når "hendelsen" er over, skal det vare en oppsummering med gjennomgang av

situasjonen og beskrivelse av forbedringspunkter for en senere anledning, og hvem

som har ansvaret for oppfølging

12. Bidra til økt kompetanse omkring temaet ”mennesker i krise og psykososial

førstehjelp”.

Hvor langvarig er denne hjelpen?

Teamet gir hjelp og støtte så lenge det er behov for det, noe som vurderes fra tilfelle til tilfelle. Når teamet avslutter sitt arbeid er det oppfølging ut fra individuelle behov i hvert enkelt tilfelle. Der kommunen ikke selv innehar kompetanse vil det bli hentet kompetanse fra eksterne.

Hvem utgjør kriseteamet i kommunen?

Kommuneoverlegen som er leder, helsesøster, leder i pleie og omsorgssektoren og psykiatrisk sykepleier er medlemmer i teamet. Ved behov kan teamet utvides med medlemmer fra kommunal ressursgruppe for mennesker i krise.