Har kommunen eget kriseteam (psykososialt kriseteam)?

Ja.

I hvilke situasjoner aktiveres kriseteamet?

Kriseteamets tjenester kan rekvireres av lege, politi, ambulanse og brannvesen. Kommunens kriseledelse er ofte de som varsler kriseteamet, eller deler av teamet når de vurderer det som nødvendig. Innkalling av ytterligere personell vurderes av teamet. Dette støtteapparatet for mennesker i krise kan komme sammen ved spesielle dødsfall eller alvorlige kriser/ulykker.

Dette vil dreie seg om situasjoner hvor påkjenninger for enkeltpersoner, familier eller lokalmiljø bør bearbeides av personell som har nødvendig kompetanse og som kan konsentrere seg om denne delen av akuttberedskapen.

I prinsippet bør mest mulig av hjelpen komme fra den/de rammedes nærmiljø, det vil si mobilisering av støtte fra familie, venner, arbeidskollegaer, naboer osv. Den kommunale støttegruppen for mennesker i krise bør være et supplement, og/eller alternativ i tilfeller der det sosiale nettverket ikke byr på tilstrekkelige hjelperessurser. Aktivering av kriseteamet vurderes i hvert enkelt tilfelle.

Hvilken hjelp og støtte tilbyr kommunens kriseteam?

Kriseteamets oppgaver er nedfelt i 13 punkter i Kvæfjord kommunes beredskapshåndbok:

1. Vurdere om psykososial hjelp/støtte skal gis.

2. Vurdere hva slags type hjelp som skal gis, og omfanget av hjelpen.

3. Avklare hvem som skal ha hjelp og støtte.

4. Sette i verk og gjennomføre tiltak.

5. Evaluere situasjonen og samordne innsatsen.

6. Avgjøre hvor lang tid gruppen sin innsats skal vare.

7. Vurdere om det er behov for felles markering.

8. Aktivisere sosialt nettverk.

9. Sørge for at kriserammede blir fulgt opp.

10. Tilrettelegge for selvhjelp- normalisering.

11. Når ”hendelsen” er over, skal det være en oppsummering med gjennomgang av situasjonen og beskrivelse av forbedringspunkter for en senere anledning, og hvem som har ansvaret for oppfølging.

12. Bidra til økt kompetanse omkring temaet ” mennesker i krise og psykososial førstehjelp”.

13. Vurdere å kalle inn hjelpere fra oppsatt bemanningsliste.

Hvor langvarig er denne hjelpen?

Det er behovet som styrer lengden på hjelpen som gis ref punkt 6 i kriseteamets oppgaver.

Hvem utgjør kriseteamet i kommunen?

Kriseteamet er flerfaglig sammensatt og består av:

Leder av psykiatritjenesten (leder), kommunelege 1, helsesøster, prest, barnevernleder, annet helsepersonell ved behov.