Har kommunen eget kriseteam (psykososialt kriseteam)?

Ja.

I hvilke situasjoner aktiveres kriseteamet?

Kriseteamet aktiveres i situasjoner der de ordinære enheter i kommunen trenger bistand etter det aktuelle behov. Det er individuell vurdering i hver situasjon om omfanget og behovet tilsier at teamet iverksettes. Hvis for eksempel en skoleelev omkommer i en ulykke vil opplagt teamet innkalles. I andre situasjoner må det vurderes i forhold til antall pårørende, og ut fra samlet vurdering av situasjonen.

Hvilken hjelp og støtte tilbyr kommunens kriseteam?

Støtte til de som er berørt av situasjonen. formidling av hjelp fra fagtjenester. Psykososial oppfølging. Koordinering av øvrig tjenestefunksjoner og kommunikasjon.

Hvor langvarig er denne hjelpen?

Hjelp gis så lenge det er nødvendig, til situasjonen takles av de ordinære fagtjenester.

Hvem utgjør kriseteamet i kommunen?

Avdelingsleder for avdelingen som har ansvar for rus og psykisk helsearbeid m.v., psykiatrisk sykepleier, pleie- og omsorgsleder, helsesøster og ved behov en lege og sogneprest. Teamet har også i sine retningslinjer for hvem som kan innkalle teamet og hvordan teamet kan knytte til seg forsterkninger.