Har kommunen eget kriseteam (psykososialt kriseteam)?

Ja.

I hvilke situasjoner aktiveres kriseteamet?

Evakuering ved brann, storflom, akutt forurensing, atomulykker, andre hendelser, større ulykker (trafikkulykker, kriser), ulykke med alvorlige personskader eller død.

Hvilken hjelp og støtte tilbyr kommunens kriseteam?

Det gis støtte, koordinere tjenester, psykososial bistand, informasjon internt og eksternt, vurdere og avklare behov for transport, innkvartering osv. Varsle pårørende etter varslingslister. Bistand gis både individuelt og kollektivt, vurderes i henhold til det enkelte tilfelle.

Hvor langvarig er denne hjelpen?

Avhengig av type hendelse og om det er individuelt/kollektivt. Noen har behov for støtte fra kriseteamet, andre bruker egne ressurser som familie, venner etc.

Hvem utgjør kriseteamet i kommunen?

Rådmann, ordfører, organisasjonssjef, avdelingsleder teknisk, helse- og omsorgssjef, rektor