Har kommunen eget kriseteam (psykososialt kriseteam)?

Ja.

I hvilke situasjoner aktiveres kriseteamet?

Kriseteamet i Hammerfest skal gi psykososial førstehjelp til personer som bor/oppholder seg i Hammerfest kommune. Saker som vurderes fulgt opp av kriseteamet er hendelser der personer/grupper er eksponert for traumatiske opplevelser i forbindelse med ulykker/hendelser. Det er kriseteamets leder, i samarbeid med medlemmene vurderer om aktuelle sak skal følges opp.

Hvilken hjelp og støtte tilbyr kommunens kriseteam?

Den enkelte hendelse/situasjon vil være bestemmende for innfallsvinkel/strategi for arbeidet/innsatsen.

Hvor langvarig er denne hjelpen?

Den enkelte sak avgjør når kriseteamets innsats skal avsluttes, og avslutning av sak avgjøres i teamet. Det skal veiledes ifht. evt. videre oppfølging og behandling fra andre hjelpeinstanser. Kriseteamet skal ikke drive langvarig oppfølging og skal ikke ha ansvar mht behov for ettervern. I særlige tilfeller kan det være behov for at personer/familier får tildelt en fast kontaktperson å forholde seg til, både i og etter akuttfasen.

Det vil være et vurderingsspørsmål om denne faste kontaktpersonen skal være et av medlemmene fra kriseteamet, eller andre aktuelle fagpersoner. Dette avgjøres i hver enkelt sak der et slikt behov er aktuelt.

Hvem utgjør kriseteamet i kommunen?

Lege, prest, helsesøster, sykepleiere, ansatte i rus og psykiatritjenesten.