Har kommunen eget kriseteam (psykososialt kriseteam)?

Ja.

I hvilke situasjoner aktiveres kriseteamet?

Psykososialt kriseteam settes inn ved dramatiske og traumatiserende hendelser som påvirker enkeltmennesker eller grupper, og som normalt går ut over det enkeltmennesker takler alene eller ved hjelp av sosiale nettverk. Teamet aktiveres ved ulykker/hendelser der en person omkommer.

Hvilken hjelp og støtte tilbyr kommunens kriseteam?

Kriseteamet har ansvar for å styrke tilbudet og organisere støttesamtaler til de som har vært involvert i ulykker/kriser og deres pårørende.

Hvor langvarig er denne hjelpen?

Vi har som utgangspunkt at kriseteamet gir hjelp som team, i en uke. Deretter tar det ordinære hjelpeapparatet over.

Hvem utgjør kriseteamet i kommunen?

Helsesøster, sogneprest, psykiatrisk sykepleier, kommunelege, enhetsleder skole. Teamet suppleres ved behov.