Har kommunen eget kriseteam (psykososialt kriseteam)?

Ja.

I hvilke situasjoner aktiveres kriseteamet?

Når det er snakk om ulykker, kriser, uventet dødsfall i forbindelse med ulykker, selvmord etc. aktiveres kriseteamet.

Hvilken hjelp og støtte tilbyr kommunens kriseteam?

Kriseteamet tar kontakt med de pårørende, og evt. kollegaer eller andre som er berørt i forbindelse med ulykker/hendelser. Ut i fra ulike behov tilbyr kriseteamet samtaler, støtte og hjelp. Være den som formidler kontakt ut til andre instanser for eksempel. Ved behov for psykolog kan man være behjelpelig med dette. Hjelpen vil gis ut ifra hvert enkelt berørte sitt behov og ønske.

Hvor langvarig er denne hjelpen?

Hjelpen er der så lenge som det er behov for hjelp/støtte i fra kriseteamet.

Hvem utgjør kriseteamet i kommunen?

Det er ei beredskapsgruppe for traumatiske krisesituasjoner i Dyrøy kommune, og gruppa består av: Enhetsleder pleie- og omsorg, kommunelege, fagledere pleie- og omsorg, psykiatrisk sykepleier, helsesøster, prest, barnevern, Lenvik lensmannskontor. Ved større ulykker der flere personer er involvert er det ordfører som leder kriseteamet. Da kobles også rådmann og kommunikasjonsansvarlig for kommunen inn.