Har kommunen eget kriseteam (psykososialt kriseteam)?

Ja.

I hvilke situasjoner aktiveres kriseteamet?

Kriseteamet starter sitt arbeid på bakgrunn av hendelser eller henvendelser fra hjelpepersonell eller pårørende. Antall skadede eller omkomne er ikke av betydning, det er hendelsen i seg selv som er avgjørende for om kriseteamet iverksetter tiltak.

Hvilken hjelp og støtte tilbyr kommunens kriseteam?

Hovedoppgaven til det psykososiale kriseteamet er å medvirke til at enkeltpersoner, familier eller lokalsamfunnet får tilbud om forsvarlig psykososial oppfølging og støtte fra det ordinære tjenesteapparatet dersom kritiske hendelser inntreffer.

Det er veldig avhengig av situasjonen / hendelsen. Det kan være varsling av familie og venner, samtaler, legekonsultasjoner, praktiske oppgaver, arrangere / legge til rette for minnestund, åpen kirke, åpent samlingslokale / ungdomsklubb, debrifing i etterkant, kommunikasjon mellom hjelpetjenesten og de berørte i ulike kommuner/land/etater, informasjon til kollegaer / medelever andre grupper osv.

Hvor langvarig er denne hjelpen?

Avhenger av hendelsens karakter og de involverte parter. Båtsfjord er en liten og oversiktlig kommune og det er som regel mulig å videreføre hjelpen til ting har normalisert seg litt og nødvendig og videreført hjelpetilbud og tjenester er etablert.

Hvem utgjør kriseteamet i kommunen?

Psykososialt kriseteam i Båtsfjord kommune består av:

Helse- og omsorgssjef, leder for kriseteamet, rapporterer videre til rådmann, kommuneoverlege, prest, psykiatrisk sykepleier

I tillegg innkalles ved behov (vurderes ut i fra hendelsens karakter, hvem som er involvert og omfang): Vakthavende lege, helsesøster, PPT, hjemmesykepleien/Sykestua/annet helsepersonell, kateket, politi, VPP- Tana, BUP – Kirkenes, NAV – på dagtid i forhold til f.eks økonomi, evt. andre

I tillegg har Båtsfjord kommune en kriseledelse som består av:

Ordfører, varaordfører, rådmann, rådmannens stedfortreder. Denne kriseledelsen er overordnet psykososialt kriseteam.