Har kommunen eget kriseteam (psykososialt kriseteam)?

Ja.

I hvilke situasjoner aktiveres kriseteamet?

Det er utarbeidet et skriftlig mandat hvor det blir avgrenset hva slags ulykker og kriser teamet skal gå inn i. Kriseteamet er aktivert ved selvmord, annen brå og uventet død, katastrofer og ulykker. Det er også inne som veiledere for støttepersonell. Før aktivisering av det kommunale psykososiale kriseteamet må det vurderes hvorvidt situasjonen skal håndteres av en annen instans i kommunen eller mer nærstående nettverk.

Kommunens kriseledelse (sammen med kriseteamet) vil til enhver tid måtte vurdere omfanget av den oppståtte krisen. Kriseteamets tiltak og vinkling av den psykososiale støtten vil avhenge av dette.

Hvilken hjelp og støtte tilbyr kommunens kriseteam?

Det psykososiale teamets oppgaver:

a. Aktivisere det sosiale nettverk

b. Tilrettelegge for selvhjelp – normalisering

c. Videre å vurdere hva slags type hjelp som kan gis, og omfanget av hjelpen

d. Avklare hvem som skal ha støtte og hjelp

e. Sette i verk tiltak og gjennomføre disse

f. Evaluere situasjonen og samordne innsatsen

g. Avgjøre hvor lang tid innsatsen skal vare

h. Sørge for at de kriserammede blir fulgt opp.

Hvor langvarig er denne hjelpen?

Til hjelpeapparatet (psykiatritjeneste, helsevesen og andre tjenester) er klare til å overta.

Hvem utgjør kriseteamet i kommunen?

Lønn og personalsjef, avdelingsleder pleie og omsorg, leder psykiatritjenesten, leder legevaktsentralen, prest, representant Røde Kors.

Ressurser utenom som kan trekkes inn for å avlaste eller supplere kriseteamet er Røde Kors sin psykososiale beredskapsgruppe. Det er utarbeidet egen avtale mellom Bardu kommune og Bardu Røde kors ang bistand til kommunens kriseledelse.