Har kommunen eget kriseteam (psykososialt kriseteam)?

Ja.

I hvilke situasjoner aktiveres kriseteamet?

Ved alvorlige hendelser der personer dør, men har også vært aktivert i andre alvorlige hendelser. Det gjøres en tverrfaglig skjønnsvurdering. Ved døsfall på grunn av alder eller sykdom aktiviseres ikke teamet. Aktivering/utvidelse av teamet skjer ofte i samarbeid med kirken, pga. at kirkene har vært brukt som samlingssted etter tragiske ulykker.

Hvilken hjelp og støtte tilbyr kommunens kriseteam?

Psykososialt kriseteam har som målsetning å være til stede for famlien i krisesituasjon. Dette kan være gjennom praktiske oppgaver, samtaler, oppfølging, være behjelpelig med tilrettelegging og samhandling mellom hjem og skole, barnehage. Det er ulikt hva familiene trenger, men man tar alltid utgangspunkt i ønsker fra pårørende og eventuelt kommer med tilbud. Umulig å gi et mer konkret svar da det alltid ligger en faglig skjønnsvurdering som gjøres i tverrfaglige drøftinger.

Hvor langvarig er denne hjelpen?

Varigheten varierer, dette ut fra ønsker og behov fra familiene.

Hvem utgjør kriseteamet i kommunen?

Psykiatriske sykepleiere, sykepleiere, sosionom, helsesøster, vernepleiere med utdanning innen psykisk helsevern. Totalt 17 personer. Ingen har fast beredskap, men listen med navn er kjent for legevakt, vakthavende lege og kommuneledelsen.