(Nord24)

I dag er Lyngsalpan et landskapsvernområde, men Miljøverndepartementet ønsker nå å gå inn i en prosess hvor Lyngsalpan blir en av landets 40-talls nasjonalparker. Problemet er at departementet ikke har kontaktet Lyngen kommune ei denne prosessen.

– Dette berører om lag 80 prosent av Lyngen kommune. Hele kommunen blir stort sett en nasjonalpark. Da bør en trå varsomt. Jeg liker ikke tonen i pressemeldingen fra departementet. Det virker som om de allerede har bestemt seg. Det er særdeles uhøvelig all den tid lokalforvaltningen i kommunen overhodet ikke har fått være med i denne prosessen, sier ordfører i Lyngen Dan Håvard Johnsen.

Nasjonalparker og andre naturvernområder skal sikre sårbare og truede naturtyper, og bevare områder av internasjonal, nasjonal og regional verdi. Det er regjeringen og Stortinget som legger rammene for vernet av natur i Norge. Nå ønsker regjeringen at antall nasjonalparker i Troms og Finnmark skal økes fra ni til ti, gjennom å endre status på Lyngsalpan landskapsvernområde til Lyngsalpan nasjonalpark.

– Kommunen blir helt fredet

Han mener at muligheten til å bruke naturen kommersielt vil vanskeliggjøres.

– Å høste naturen i området blir enda mer vanskelig. Grunneiere mister totalt råderett over verdiene sine, sier Johnsen, som tirsdag fikk en rekke telefoner fra innbyggere.

Lyngsalpan er i stor grad privateid. Dette var også medvirkende årsak til at området i sin tid ble gjort til landskapsvernområde og ikke nasjonalpark.

– Kommunen blir helt fredet uten at vi får komme med innspill. Framgangsmåten til departementet er en oppskrift for hvordan en lager lokal motstand, sier Johnsen.

– Men det gir også Lyngen kommune mulighet til å bli nasjonalparkkommune?

– Jo, det er ikke bare elendighet, men vi må få være med i prosessen lokalt og bli hørt, sier ordføreren.

Vernereglene

I Norge er nasjonalparkene en middels eller lite streng verneform. Et svakere vern er landskapsvernområde, som Lyngsalpan er vernet som i dag, mens strengere vern er et naturreservat.

Ved en endring av Lyngsalpan fra på være et landskapsvernområde til å bli en nasjonalpark endrer en også paragraf i Lov om forvaltning av naturens mangfold fra paragraf 36 til paragraf 35.

Dette sier loven

Lov om

§ 35.(nasjonalparker)

Som nasjonalpark kan vernes større naturområder som inneholder særegne eller representative økosystemer eller landskap og som er uten tyngre naturinngrep.

I nasjonalparker skal ingen varig påvirkning av naturmiljø eller kulturminner finne sted, med mindre slik påvirkning er en forutsetning for å ivareta verneformålet. Forskriften skal verne landskapet med planter, dyr, geologiske forekomster og kulturminner mot utbygging, anlegg, forurensning og annen aktivitet som kan skade formålet med vernet, og sikre en uforstyrret opplevelse av naturen. Ferdsel til fots i samsvar med friluftslovens regler er tillatt. Slik ferdsel kan bare begrenses eller forbys i avgrensede områder i en nasjonalpark, og bare dersom det er nødvendig for å bevare planter eller dyr, kulturminner eller geologiske forekomster.

Utkast til forvaltningsplan skal legges frem samtidig med vernevedtaket. Der det også er aktuelt med skjøtselsplan, skal den inngå i forvaltningsplanen.§ 36.(landskapsvernområder)

Som landskapsvernområde kan vernes natur- eller kulturlandskap av økologisk, kulturell eller opplevelsesmessig verdi, eller som er identitetsskapende. Til landskapet regnes også kulturminner som bidrar til landskapets egenart.

I et landskapsvernområde må det ikke settes i verk tiltak som alene eller sammen med andre tiltak kan endre det vernede landskapets særpreg eller karakter vesentlig. Pågående virksomhet kan fortsette og utvikles innenfor rammen av første punktum. Nye tiltak skal tilpasses landskapet. Det skal legges vekt på den samlede virkning av tiltakene i området. I forskriften kan det gis bestemmelser om hva som alene eller sammen med andre tiltak kan endre landskapets særpreg eller karakter vesentlig, om krav til landskapsmessig tilpassing, og om ferdsel som ikke skjer til fots.

For de deler av landskapsvernområdet der bruk er en vesentlig forutsetning for å ivareta verneformålet, skal det senest samtidig med vedtak om vern etter første ledd legges frem et utkast til plan for skjøtsel for å sikre verneformålet. Planen kan omfatte avtale om bruk av arealer, enkeltelementer og driftsformer. Planen eller avtalen kan inneholde bestemmelser om økonomisk godtgjørelse til private som bidrar til områdets skjøtsel.

Utkast til forvaltningsplan skal legges frem samtidig med vernevedtaket. Der det også er aktuelt med skjøtselsplan, skal den inngå i forvaltningsplanen.

I nasjonalparker skal ingen varig påvirkning av naturmiljø eller kulturminner finne sted, med mindre slik påvirkning er en forutsetning for å ivareta verneformålet. Forskriften skal verne landskapet med planter, dyr, geologiske forekomster og kulturminner mot utbygging, anlegg, forurensning og annen aktivitet som kan skade formålet med vernet, og sikre en uforstyrret opplevelse av naturen. Ferdsel til fots i samsvar med friluftslovens regler er tillatt. Slik ferdsel kan bare begrenses eller forbys i avgrensede områder i en nasjonalpark, og bare dersom det er nødvendig for å bevare planter eller dyr, kulturminner eller geologiske forekomster.

Utkast til forvaltningsplan skal legges frem samtidig med vernevedtaket. Der det også er aktuelt med skjøtselsplan, skal den inngå i forvaltningsplanen.

Slik oppfører du deg i en nasjonalpark

  • I en nasjonalpark er du gjest i naturen.
  • Gå der du vil, på beina eller på ski. Alt som har motor er i utgangspunktet forbudt.
  • Rast der du vil, nytt gjerne telt for overnatting. Rydd opp etter deg og ta med søppel hjem.
  • Du kan gjerne tenne opp bål, men husk det generelle forbudet mot å brenne bål i skogsmark mellom 15. april og 15. september. Vis hensyn når du sanker ved – ikke hogg gamle tre for de er viktige for insekt og fugler.
  • Du kan plukke bær, sopp og vanlige planter til eget bruk. vis hensyn til kulturminne, vegetasjon og dyreliv. Ta ekstra hensyn i hekke- og yngletiden.
  • Jakt og fiske er tillatt som ellers. Husk jakt-/ fiskekort. Ikke bruk levende fisk som agn. Du må heller ikke ta med deg levende fisk fra et vassdrag til et annet.
  • Du kan ta med deg hund, men husk båndtvang (ulike regler i kommunene)

Disse nasjonalparkene har vi i Troms og Finnmark i dag:

Dette er nasjonalparker i Troms og Finnmark og omtalen de gis på siden norgesnasjonalaparker.no:

av Nasjonalparker i Troms:

Reisadalen nasjonalpark

Reisadalen strekker seg fra ishavskysten og helt inn til Finnmarksvidda i et variert og dramatisk landskap. Den øverste delen av vassdraget er vernet som Reisa nasjonalpark. Gjennom nasjonalparken renner Reisaelva, en av Norges viktige storlakseelver.

Anderdalen nassjonalapark

Ånderdalen nasjonalpark representerer variasjonen av det flotte nordnorske kystlandskapet. Det er stor forskjell mellom naturen på "yttersiden" og "innersiden" av nasjonalparken. Yttersiden preges av spisse tinder, kvasse egger og bratte fjellsider.

Øvre Dividal nasjonalpark

Øvre Dividal nasjonalpark har et variert landskap med furu- og bjørkeskog, høyfjell, vann og myrer. Storslagne landskapsformasjoner gir innblikk i isavsmeltingens forming av landet.

Rohkunborri nasjonalpark

Rohkunborri nasjonalpark ligger i et av områdene i Troms med mest villmarkspreg. Øst i nasjonalparken ligger det mektige fjellmassivet Rohkunborri, omkranset av skogkledde daler, alpine våtmarker og innsjøen Geavdnjajávri.

Varangerhalvøya nasjonalpark

Lengst nord-øst i Norge byr Varangerhalvøya på arktisk preget fastland med urgammelt landskap – et saftig jafs av indrefileten i Norsk lavarktisk natur.

Øvre Pasvik nasjonalpark

I Øvre Pasvik nasjonalpark finner du den største urskogen av furu i Norge. Dette nord-vestlige hjørnet av den sibirske taigaen er en mosaikk av furuskog, innsjøer og myrer som gir mange flotte opplevelser

Stabbursdalen nasjonalpark

Stabbursdalen nasjonalpark har høye, karrige fjell og dype daler, spennende geologiske forekomster, flotte vassdrag og vidder med speilblanke fjellvann. Gáisaene er høye fjell over 1000 meter, som utmerker seg i det ellers flate landskapet i Finnmark.

Seiland nasjonalpark

Langt mot nord, på Finnmarkskysten, ligger Seiland. Dette er en øy med store kontraster, fra steile fjellsider som stuper i havet til lune lommer med bjørkeskog og blomsterenger. På Seiland finner du Europas nordligste isbreer og et unikt kulturlandskap.

Øvre Anárjohka nasjonalpark

Øvre Anárjohka nasjonalpark byr på alt man forventer av indre Finnmark, vidstrakte vidder, store myrer samt bjørke- og furuskog. Her er ingen åpne hytter eller koier og ingen merka stier.

Disse landskapsvernområdene har vi i Troms i dag

Verneområder i Troms i dag er:

Lyngsalpan landskapsverneområde

Lyngsalpan er det ville og vakre. Hit kommer du for å oppleve storslagent landskap. Her er mer enn 100 topper over 1 000 meter og om lag 140 isbreer.

Nordkvaløya-Rebbenesøya landskapsvernområde

Nordkvaløya-Rebbenesøya landskapsvernområde representerer kystkulturen i Troms med småbruk og fiske. I dette kystlandskapet finner du fine muligheter for båtliv, men også spektakulære toppturer.

Navitdalene landskapsvernområde

Navitdalen ligger et stykke unna vei og krever innsats. Men landskapet her gjør innsatsen verdt det.

Kvænangsbotn landskapsvernområde

Kvænangsbotn er et vakkert område i Nord-Troms som kan by på flotte tur- og fiskemuligheter.