Rådløs Sponheim?

Artikkelen er over 15 år gammel

En katastrofe er under oppseiling på vidda. I flere reportasjer har Nordlys i det siste – med fokus på Vest-Finnmark – satt sø kelyset på hvordan veksten i reinflokkene allerede er utenfor ethvert bæ rekraftig nivå. Det bemerkelsesverdige er at dette skjer bare to år etter at myndighetene grep inn for å begrense antallet rein. Da fastsatte man et tak på antall rein på vest-vidda på 64.100 dyr. I dag er det virkelige tallet 110.000, og vil til sommeren sannsynligvis ha steget opp mot 150.000 rein.

DEL

Meninger EN SLIK utvikling er virkelig en katastrofe. Både økologisk og økonomisk. Økologisk fordi det på langt nær finnes beitegrunnlag for et slikt antall rein, og resultatet kan bli dobbelt katastrofalt: For det første en ekstrem nedbeiting av reinlavet, og for det andre en kommende massedød av rein når det ikke er mer lav å finne. Økonomisk er situasjonen allerede kritisk for flere utøvere i reindriftsnæringen, fordi markedet for reinkjøtt mer eller mindre har falt sammen. Det blir ikke bedre av manglende slaktekapasitet og byråkratiske hindringer for slakting og omsetning av reinkjøtt.

FORSØKET FRA myndighetene for to år siden på å ta grep om situasjonen, har altså vært fullstendig mislykket. Den gang ble dette problemet løftet opp til aller høyeste politiske nivå som en følge av dramatiske TV-bilder fra vidda – bilder som gikk verden rundt. Stabler av døde reinsdyr og fortellinger om utsultede og forsvarsløse reinflokker der villdyr skapte blodbad, utgjorde hovedingrediensene i skrekkhistoriene som fikk myndighetene til å reagere den gang.

MEN FORSØKET har altså endt med fiasko, under to år etter at Stortinget behandlet saken. I dag ser det ut til at vi ligger an til å skape et enda «bedre» grunnlag for katastrofe enn vi hadde den gang. Under Stortingsbehandlingen i juni 2002 forsikret landbruksminister Lars Sponheim om at han delte målsettingen om at reintallet raskest mulig måtte komme ned på et økologisk forsvarlig nivå. Det har gått motsatt vei – i ekspressfart.

I TRE uker nå har Nordlys rettet gjentatte henvendelser til landbruksminister Sponheim om problemet. Etter å ha holdt seg taus lenge, kom det svar fra Sponheim i går. Vi trykker statsrådens skriftlige svar i egen artikkel i dag. Det er sant å si et svar som langt fra er beroligende. Sponheim sier blant annet at til april neste år skal situasjonen evalueres med hensyn på om målet med et tak på 64 100 rein er nådd. Så lenge situasjonen i dag er at det på vest-vidda finnes 110 000 rein og de nærmeste mulighetene for nedslakting er små, tolker vi svaret dit hen at statsråden umulig kan kjenne fakta i saken. Det er i så fall alvorlig.

DE KORTSIKTIGE tiltakene Sponheim snakker om for å sikre tilstrekkelig slaktekapasitet, er etter alle solemerker ikke nok. Den nye avtalen legger opp til at det skal plasseres ut to mobile reinslakterier. Reineierne selv har bedt om fem dersom det skal kunne monne. Den markedsføringen av reinkjøtt som landbruksministeren snakker om, og som skal få liv i et kollapset marked igjen, synes dessuten å komme altfor sent. For oss ser det ut til at landbruksministeren står nokså rådløs.

For oss ser det ut til at landbruksministeren står nokså rådløs.

Artikkeltags