Kjøp dem ut!

Artikkelen er over 11 år gammel
DEL

Leder DEBATTEN om framtidas kvotepolitikk i fiskeriene raser videre. Det er gledelig – og viktig – at ordskiftet ikke bare foregår på kaikanten. Det er en styrke at også aktører utenfor næringen deltar. Hvem som kontrollerer kvotene i det rike norske havet er et vesentlig anliggende som angår hele nasjonen. De veivalgene som gjøres nå, vil få avgjørende betydning for kommende generasjoner langs kysten.

DET regjeringsoppnevnte strukturutvalget har under Trygve Myrvangs ledelse leverte en rekke forslag som vil få store konsekvenser for hvordan den norske fiskeflåten skal se ut framover. Antakelig er dette det viktigste offentlige dokumentet om fiskeripolitikk som er lagt fram siden adgangsbegrensningene i torskefisket ble innført i 1990.

DET MEST kontroversielle forslaget synes å være at kvotene skal tilbake til Staten etter 15 år, og ikke være evigvarende, som i dag. Dette stiller et knapt flertall i utvalget seg bak. Og på dette punktet settes Bondevik-regjeringens fiskeripolitikk i kraftig revers. Trolig vil det være umulig for Regjeringen å unnlate å ta et slikt grep, dersom Soria Moria-erklæringen skal følges opp.

MEN EN tidsavgrensing på kvotene er ikke uproblematisk for fiskere som har investert tungt på bakgrunn av den forrige regjeringens strukturpolitikk. Millioner av kroner står angivelig på spill for fiskere som har kjøpt kvoterettigheter i et omsettelig marked i den tro at kvoten var evigvarende. Nå truer disse fiskebåtrederne Staten med søksmål.

VÅRT RÅD til regjeringen er å kjøpe dem ut og dele ut kortene på ny. Norge er et rikt land. Dersom det er nødvendig å kjøpe rederne ut for å sikre samfunnsmessig kontroll over kvotene, så har Norge råd til det. Det er politikerne, ikke et knippe fiskere, som skal legge premissene for norsk fiskeripoltikkk.

VI FORSTÅR Aps fylkeslag i Nord-Norge, som er dypt skuffet over LOs holdning i strukturutvalget. Det er forstemmende at LO støtter Fiskebåtredernes Forbunds syn, som går ut på at en privilegert gruppe kvotehavere skal kontrollere fiskerettighetene til evig tid. LOs fiendtlige innstilling til kystflåten er oppsiktsvekkende. Framtidens marked vil etterspørre fersk fisk, og til å fange denne fisken trenger Norge et mangfold av kystfiskefartøy. LOs fiskeripolitiske strategi er gått ut på dato.

Det er politikerne, ikke et knippe fiskere, som skal legge premissene for norsk fiskeripoltikkk.

Artikkeltags