EN UBEGRIPELIG politisk prosess endte før pinsen med at Sametinget vedtok midlertidige retningslinjer for bruk av utmark i Finnmark. For det første var det ingen saklig grunn til å gjøre et midlertidig hastevedtak. Dernest er vi direkte uenig i viktige deler av vedtaket, men alvorligst er mangelen på demokrati i forkant.

1. JULI trer Finnmarksloven i kraft. I den gis Sametinget rett til å utforme retningslinjer for å vurdere i hvilken grad endret bruk av utmark berører samiske interesser. Loven pålegger ulike myndigheter å vurdere dette, og retningslinjene fra Sametinget skal legges til grunn for avveiningen – uten å være bindende.

I FORKANT advarte så å si alle mot at Sametinget skulle gjøre et vedtak i all hast. Finnmark fylkeskommune, mange kommuner, Vest-Finnmark regionråd, et betydelig mindretall på Sametinget og, ikke minst, flertallet av finnmarkinger på Sametinget sa nei. Det var NSR og president Aili Keskitalo som tvang igjennom det famøse vedtaket.

PROSESSEN etterlater tunge sår. Det er dessverre grunn til å spørre om Keskitalo og NSR er oppdraget modent. NSR utviste i denne saken en arroganse som vi knapt har vært vitne til. Resultatet er at brede lag i Finnmark føler seg overkjørt, og det er et farlig tilbakeskritt i en sak som trenger alt annet enn mer strid.

VI HAR hele tiden støttet ideen om å gi folk i Finnmark råderetten over egne landområder. For å lykkes må Sametinget og fylkestinget i stort og smått vise at det nye regimet er et gode for alle i Finnmark. Flertallet i Sametinget gjorde tvert imot. Nå er det sådd ny tvil. Ønsker Sametinget å kuppe prosjektet? Og hvorfor?

DESSVERRE er skaden alt skjedd. Det beste vi kan håpe på er at man fort legger vedtaket i skuffen og lar det ligge der. Lovteksten egner seg godt som midlertidig retningslinje. Så må NSR og Sametinget vise at man er voksen for et oppdrag som skal samle Finnmark – ikke splitte.

I ARBEIDET med nye retningslinjer er det viktig å be om råd, som man lover å gjøre, men enda viktigere er det å lytte til råd – også om disse er i utakt med NSRs program.

HUSK AT alle i Finnmark skal nyte og bruke naturen. Og alle skal føle at de er med på beslutningene.