Det det kan avledes av en juridisk betenkning som advokat Knut Skogly i Barentz Advokat AS har laget på oppdrag for Karlsøy kommune.

Det er Nord-Troms tingretts dom om å nekte ekspropriasjonssaken fremmet, som er foranledningen til at Karlsøy kommune har bedt om en juridisk betenkning. Advokaten er bedt om å vurdere hvorvidt tingrettens dom er til hinder for at det inngås en minnelig ordning med de grunneiere som var part i saken for tingretten.

Konklusjonen fra advokat Skogly er at kommunen/fylkeskommunen fritt kan inngå en avtale med berørte grunneiere og videreføre prosjektet uavhengig av tingrettens dom.

Et annet alternativ er å anke tingrettens dom. Men rettskverna tar sin tid, og det betyr trolig minst ett års utsettelse med igangsettingen av anleggsarbeidet. Og man er heller ikke garantert at man vil vinne fram med en anke. Ankefristen på tingrettens dom er 19. februar.

Domsslutningen fra tingretten om at «Skjønnet fremmes ikke» er bindende for partene, i alle fall fram til det foreligger en ankeavgjørelse eller at det er inngått en minnelig avtale.

Reguleringsplanen er gyldig

Selv om tingretten i dommen har konkludert med at reguleringsplanen for Langsundforbindelsen er ugyldig fordi det ikke ble innhentet konsekvensanalyse, mener advokat Skogly at reguleringsplanen er gyldig. Reguleringsplanen er et annet enkeltvedtak i Karlsøy kommune som også er stadfestet av departementet.

- Dersom noen ønsker å få prøvd gyldigheten av reguleringsvedtaket, må søksmål rettes mot det organ som har fattet vedtaket. I dette tilfellet vil korrekt adressat være Staten ved Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Frem til slik sak er reist, vil reguleringsplanen være gyldig, heter det i den juridiske betenkningen fra advokat Skogly.

Det foregikk i går hektisk møtevirksomhet på fylkeshuset i Tromsø om situasjonen etter tingrettens dom. Først hadde styret i Langsundforbindelsen møte med ordfører og rådmann i Karlsøy. Så hadde styret, ordfører, rådmann, representanter for Statens vegvesen og fylkesråden for samferdsel møte.

Troms fylkeskommune har også bestilt en juridisk utredning om situasjonen etter tingrettens dom.

Hva går raskest?

- Vi avventer vår egen vurdering før vi tar stilling til saken. Jeg har nå fokus på hva som går fortest i forhold til å få framdrift på byggingen av Langsundforbindelsen, sier fylkesråd for samferdsel , Ivar B. Prestbakmo.

- Karlsøy kommune vil nå gjøre vårt til for å komme i dialog med reinbeitedistriktet for å høre om de kan være interessert i å komme til en avtale, sier ordfører Mona Pedersen i Karlsøy kommune.

Hun ønsker å komme til en minnelig ordning med reinbeitedistriktet og berørte grunneiere i ekspropriasjonssaken.