Her vil de bygge ny bru til Kvaløya

Slik vil Statens Vegvesen bygge Kvaløyforbindelsen og ny Tverrforbindelsen.

Artikkelen er over 5 år gammel

Ny Tverrforbindels foreslås lagt i Tunnel fra Langnes til Breivika.

DEL

Ei ny bru er det beste alternativet for å løse framtidens vekst- og transportutfordringer til og fra Kvaløya.

Det konkluderer de faglige anbefalingene fra Statens vegvesen.

Den nye brua foreslås bygd litt sør for dagens Sandnessundbru. Brua blir en del av fylkesvegnettet.

Det betyr at det vil bli til sammen fire vegløp mellom Tromsøya og Kvaløya.

I tillegg anbefaler Statens vegvesen bygging av en ny Tverrforbindelse. Forslagene legger til rette for at det skal bli bedre, også for alle som ikke benytter bil heter det i en pressemelding.

Forslaget fra Stetens vegvesen legges fram nå.

Tverrforbindelse i tunnel

I forslaget ligger også å bygge tunnel for ny Tverrforbindelse og påslag på Langnes og over til Breivika.

Statens vegvesen sier alternativet med tunnel fra Håkøya over til Tromsøya blir for dyr og ikke gir god nok samfunnsnytte.

Det vil også være langt dyrere med tunnel enn bru.

Utredningen fra Statens vegvesen er laget på oppdrag fra Tromsø kommune og Troms fylkeskommune, og er en del av prosjektet Transportnett Tromsø. Statens Vegvesen har sett på konsekvensene for miljø, kostnader og byutvikling.

– Nå har vi fått det faglige rådet. Dette blir utgangspunkt for en politisk debatt, hvor vi skal ta stilling til hvilken løsning vi ønsker, sier byråd for byutvikling, Britt Hege Alvarstein (Frp). i pressemeldingen.

Hun leder styringsgruppen Transportnett Tromsø, hvor dette er et av delprosjektene.

Målet med Transportnett Tromsø er å skape en by hvor det er lett å velge å sykle, gå eller ta buss.

Videre i pressemeldingen står det følgende:

Dette koster det

Investeringskostnadene for de nye forslagene er beregnet til 1,3 milliarder kroner for ny tverrforbindelse i tunnel. En ny bru til Kvaløya er beregnet til å koste 1,4 milliarder kroner.

– Vår gjennomgang viser at de andre alternative forbindelsene til Kvaløya er langt dyrere, og ikke gir ønsket måloppnåelse. Dette alternativet legger til rette for moderne og kompakt byutvikling, som er mer miljøvennlig. Det skal også bli lettere og bedre forhold for de som sykler, går eller tar buss, sier strategisjef Unni M. Gifstad i Statens vegvesen.

En ny bruløsningen vil få en stigning som gir en god sykkelvei, og to bruer gjør det mulig å styre kollektivtrafikken mer effektivt. En ny forbindelse til Kvaløya sikrer også bedre beredskap.

Mer miljøvennlig

– Om Tromsø skal vokse uten at biltrafikken øker må det legges til rette for det. Gode løsninger for kollektivtrafikk, sykkel og gående er viktig for å nå statens klimamål, sier fylkesråd for samferdsel, Ivar B. Prestbakmo (Sp).

For å nå klimamålet om nullvekst i biltrafikken har staten opprettet bymiljøavtaler. Transportnett Tromsø jobber for en slik avtale. Framtidens, lokale trafikkvekst skal derfor tas gjennom økt bruk av miljøvennlig transport.  Tromsø er en av ni byer som kan inngå en bymiljøavtale. Denne vil bidra til å sikre finansiering til utbygging av veier til gang, sykkel og kollektivtrafikk.

– I arbeidet med Transportnett Tromsø er det foreløpige anslaget for investeringsbehov for kollektivtransporten i Tromsø over 1,3 mrd. kroner. Belønningsavtalen for kollektivtransport vil sørge for at man kommer i gang med flere fysiske tiltak og enda bedre rutetilbud, samtidig skal vi fortsette arbeidet med å få en bymiljøavtale, understreker Prestbakmo.

Hva skjer videre?

I februar vedtok kommunestyret i Tromsø hvilke traséer og konsekvenser som skulle utredes. Det har vært flere folkemøter og mange innspill til planen. Det faglige rådet er nå klart, og politikerne skal si sitt før kommunedelplanen sendes på høring. Da vil det også bli folkemøter.

– Folk i Tromsø er svært opptatt av hvordan vi får til bedre løsninger, både for myke trafikanter, kollektivtrafikk og bilistene. Vi skal gå grundig gjennom de faglige rådene og deretter lytte til hva folk ønsker, sier Britt Hege Alvarstein.

Kommunestyret og fylkesrådet tar endelig stilling til trasévalg etter høringsperioden. Ny bru til Kvaløya vil være en fylkesveg, og finansiering avgjøres av fylkestinget. Tverrforbindelsen er en statlig veg. Prosjektene må derfor inn arbeidet som nå pågår med Nasjonal transportplan for perioden 2018-2029.

Derfor anbefales ny bru til Kvaløya:

• Tettere byutvikling er mer miljøvennlig

• Bedre beredskap på Kvaløya

• Bedre trafikksikkerhet

• Bedre kollektivtrafikk

• Drift av undersjøiske tunneler er dyrere enn bru

• Lettere å sykle/gå fra Kvaløya

• Kortere reisetid enn tunell

• Bedre framkommelighet for næringstrafikk

Hvorfor ny Tverrforbindelse i tunnel?

• Høyt trafikkert veg, med mye tungtrafikk som har problemer på vinterføre

• Bedre framkommelighet for busser

• Bedre forhold for gående og syklende, blant annet fordi Tromsømarka blir mer sammenhengende.

• Mindre trafikkstøy skaper bedre bomiljø

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken