Finnmarksløpet skaper verdier. Verdier for selskapet i form av omsetning og arbeidsplasser. Verdier for hundemiljøet i form av et godt arrangement, en arena å konkurrere og møtes på.

Verdier for Alta kommune som start og innkomststed. Verdier for Finnmark Fylke, alle sjekkpunkter og alle kommuner som løpet tråkler seg gjennom. Verdier for de over 400 frivillige. Verdier for sponsorer og samarbeidspartnere. Verdier for de som bor i Finnmark. Verdier for media.

Hvordan kan et arrangement, en idrettskonkurranse, en arena, skape verdier? Svaret ligger selvsagt i menneskene som deltar. Verdier skapes gjennom- og i samspill mellom aktørene som deltar i denne «samskapingen».

Verdiene eller ingrediensene for suksessoppskriften ligger i alle de som deltar i dette arbeidet.

Dugnad

Over 400 frivillige deltar i verdiskapingen av Finnmarksløpet. Positive mennesker som gir av seg selv, som ser verdien av å bidra og som er glad i Finnmark og naturen her.

De bidrar til å skape verdier for løpet og for Finnmark, for andre og for dem selv. Verdier som ikke bare kan måles i kroner.

Arrangementet er helt avhengig av dette arbeidet, og er svært takknemlige for alle som gir av seg selv for å skape verdier i Finnmark og Nord-Norge.

Kjerneverdier

Hundemiljøet, det vil si Alta trekkhundklubb, hundekjørere fra over 15 nasjoner, handlere og andre interesserte, skaper sammen med Finnmarksløpet en verdifull arena. Arrangementet er kjernen i vår virksomhet. Denne er hovedfokus.

Vi har som mål å kombinere konkurransen, det tøffe og barske, med en varm atmosfære, vennskap og samarbeid. Samspillet mellom mennesker og dyr i arktisk natur, har vær ledende også for tanker om å fokusere på reint miljø, vinter og unike opplevelser.

Verdiene knyttes til det å utvikle nære relasjoner, fair play, og positiv lagånd – sammen skaper vi konkurransekraft.

Verdier for Nord-Norge

Finnmark fylke, sjekkpunkter og kommuner som ligger langs løypa er svært positive til å delta i, samt legge til rette for konkurransen.

Disse medarrangørene har også sett muligheten av å utvikle sine egne arrangement lokalt, i nært samspill med Finnmarksløpet. Finnmarksløpet har dermed bidratt til og etter hvert blitt en del av et større kulturarrangement, nå kalt «Finnmark i Fest».

Arrangementene lokalt gir verdier for Finnmarksløpet i form av arena, løyper og varm mottakelse. Finnmarksløpet skaper verdier gjennom arrangementet, oppmerksomhet og positive omtaler. Vi skaper sammen.

Opplevelsesøkonomi

Utdanningsinstitusjonene har i ulik omfang deltatt i gjennomføringen av arrangementet.

Kunnskap knyttet til planlegging, gjennomføring og formidling av arrangementer er nyttig for framtidige medarbeidere i de fleste bedrifter og organisasjoner. Det bør også i langt større grad foregå forskning på denne typen verdier og satsing.

Spørsmål en naturlig kan stille er; Hvordan involveres – og hvilke roller spiller ulike aktører i samskapingsprosessen i den nye opplevelsesøkonomien? Hvilke verdier skapes?

Hvordan kan kultur, natur og arrangementer omdannes til lønnsomme bedrifter? Hvordan skape nye verdier og nye muligheter for bedrift, for kunde, for steder og for lokalbefolkning? Kan slike arrangementer bidra til læring og holdningsendring hos oss som bor og lever her, og kanskje ikke minst hos de som bor og lever andre steder?

Filosofi

Finnmarksløpet har en filosofi som tilsier at alle som bidrar skal få noe igjen.

Bedrifter eller organisasjoner som velger Finnmarksløpet som formidler eller arrangør, har muligheter til å samskape verdier gjennom 1) eksponering i media eller i arrangementet, 2) bruke løpet som arena for ulike typer aktiviteter, og 3) knytte til seg positive verdier fra løpet og arrangementet.

Finnmarksløpet skaper verdier gjennom denne typen samarbeid. For å få dette til har organisasjonen arbeidet langsiktig og målrettet. Et tilbakeblikk på de strategier og målsettinger som har vært satt siden oppstarten av aksjeselskapet i 2001 viser at målene har vært realistiske.

Nå planlegges nye ansettelser, styrking av organisasjonen og ny verdiskapning. Alt dette for å utvikle Finnmarksløpet som sportslig arrangement og for å skape verdier «in The High North».

Velkommen til samskaping av nye verdier og feiring av Finnmarksløpets 30 års jubileum i 2010!