Gå til sidens hovedinnhold

Universitetet i Tromsø, anno 1826?

Artikkelen er over 13 år gammel

Det nye Universitetet kan vise til sterke og nesten 200 år gamle røtter i Nord-Norge.

Det nye Universitetet i Tromsø, som skal være på plass 1. januar 2009, vil kunne spore sin virksomhet tilbake til 7. februar 1826. Da tok nemlig landets første offentlige lærerutdannelsesseminar imot sine første elever på Trondenes.

Seminaret ble i 1848 flyttet til Tromsø der det har utdannet lærere og senere også førskolelærere, sammenhengende fram til i dag under skiftende navn som Tromsø seminar, Tromsø lærerskole, Tromsø lærerhøgskole og fra 1994 Avdeling for lærerutdanning ved Høgskolen i Tromsø.

Tromsø lærerskole la 7. februar 1826 til grunn for feiringa av sitt 150-årsjubileum i 1976 med stor festivitas og utgivelse av jubileumsboka Tromsø offentlig lærerskole i 150 år 1826-1976. Forfatter var Helge Dahl.

Det var i første rekke behovet for opplysningsarbeid blant samefolket som gjorde at Stortinget i 1821 vedtok å opprette institusjonen. Opplæring i samisk og etter hvert kvensk språk var lenge en sentral oppgave for Seminaret, som i det hele tatt var et viktig barometer for de ambisjoner norske myndigheter til enhver til hadde overfor den samiske og kvenske befolkning.

Fornorskning

Da Stortinget i 1904 vedtok å ta bort tilbudet om samisk og kvensk ved Seminaret, var dette først og fremst uttrykk for en intensivert fornorskningspolitikk. Mens denne politikken rådde, tok likevel flere toneangivende representanter for samefolket, som Isak Saba, Anders Larsen og Per Fokstad, si utdanning her. Fra etterkrigstida er det nærliggende å trekke fram Nils Jernsletten, Odd Mathis Hætta, Jan-Henry Keskitalo, Asta Balto og Steinar Pedersen.

Tromsøseminarister kom fra slutten av 1800-tallet i stadig sterkere grad til å sette sitt preg på politikk, kultur og næringsliv nordpå. Mange gikk inn i kommunalpolitiske verv, ikke minst som ordførere og skolestyreformenn. Vi finner også flere av dem på Stortinget.

De stiftet og ledet ungdomslag og sangkor, skrev romaner, dikt og prologer og bidro med lokalhistoriske arbeider både i form av artikler og bygdebøker.

Seminaret var også en viktig forskole for elever som ville utdanne seg videre på universitetet (i Oslo). Det var i de aller fleste tilfeller ensbetydende med å studere teologi. Tromsøseminarister med Elias Blix og Ole Tobias Olsen i spissen utgjorde kjernen i Den nordlandske forening i Oslo fra 1860-åra. I sin nylig utgitte biografi om Elias Blix skriver Anders Aschim at en med en viss rett kan en hevde at på samme måte som Det norske Selskab i København på slutten av 1700-tallet kom til å definere en norsk nasjonal identitet fra eksil i København, var det denne nordlandsforeningen som i høy grad kom til å definere nordnorsk identitet fra sitt eksil i Kristiania.

Disse seminaristene i Oslo var seg sin tilknytning til seminaret i Tromsø svært bevisst.

200 år gamle røtter

I disse fusjonstider har jeg funnet det betimelig med denne påminnelsen om at det nye Universitetet kan vise til sterke og nesten 200 år gamle røtter i Nord-Norge. Fusjonen gir oss dermed et nytt universitet med en dyp historisk forankring i og tilknytning til landsdelen.

I denne sammenhengen hører det også med at utdanning av sykepleiere i Tromsø går så langt tilbake som til 1894. Dette har tidligere rektor ved sykepleierutdanninga, Birgit Evensen, dokumentert i si bok fra 2003 om sykepleierutdanningas historie i Tromsø, Fra sykehusloftet til MH-bygget.

Det er allerede bestemt at den nye institusjonen skal hete Universitetet i Tromsø, og at den skal ha Hugin og Munin som logo. Dette kan jo lett skape inntrykk av at fusjonen egentlig ikke dreier seg om stort annet enn å overføre Høgskolens oppgaver til Universitetet.

Da er det på sin plass å minne om at Universitetet i Tromsø fra 1. januar 2009 vil være en institusjon med mye lengre og mer mangfoldige historiske røtter enn dagens universitet har.

For å understreke denne sterke forankringa i landsdelen, bør den nye institusjonen legge vekt på å markere 7. februar 1826 som en viktig dato.

Ny dato?

Stortinget vedtok den 28. mars 1968 å opprette Universitetet i Tromsø. Denne datoen er også blitt lagt til grunn for institusjonens jubileumsmarkeringer.

Kan det tenkes noen bedre måte å markere at en ny institusjon vil være på plass neste år enn ved å erstatte denne datoen (28. mars 1968) med 7. februar 1826?