Gestaltterapi har sitt utspring i gestaltpsykologien og eksistensialismen. Laura og Frits Perls startet utviklingen av gestaltterapien i 1950 årene i USA. Terapien har fortsatt å utvikle seg i hele verden og kom til Norge på midten av 1970-tallet.

Norsk Gestaltinstitutt startet sin utdanning av terapeuter i 1986. Instituttet er nå en offentlig godkjent privat høyskole og tilbyr 4-årig grunnutdanning i gestaltterapi. I tillegg finnes det tilbud om etterutdanning (fordypning i emner), veileder-, coach-, organisasjons- og konfliktutdanning. I Tromsø er det pr. i dag utdannet 60-70 gestaltterapeuter, og her finnes en lite utnyttet ressurs i forebyggende psykisk helsevern.

Utdanningene er til for mennesker som arbeider profesjonelt med mennesker på områder som terapeuter, ledere, lærere, sykepleiere, innenfor HMS og lignende. Det er en økende interesse for Gestalt både innenfor fagmiljøer, organisasjoner og helsevesen. Gestaltterapi er en effektiv metode som gir god hjelp til mange mennesker med ulike psykiske problemer som ved traumer, sorg, depresjoner, spiseforstyrrelser, avhengighet, stress og utbrenthet.

Forebygging av psykisk helse

Et av de viktigste budskapene i samhandlingsreformen er at vi må satse mer på forebygging for å hindre og begrense sykdom hos dem som er i risikogruppene.

Hvis vi skal få til forebygging, må det være tilgjengelighet og lavterskeltilbud til de som trenger det. Det er stor enighet om at det å komme tidlig til behandling, forebygger langvarig og alvorlig sykdom. Når ventetiden er 6-12 måneder hos psykolog begrenses den forebyggende effekten. Med økt tilgjengelighet og økonomisk tilrettelegging kan gestaltterapi bli et godt supplement i det forebyggende arbeidet.

Ved omtrent alle psykiske diagnoser er det viktig å få hjelp så tidlig som mulig før det utvikler seg til alvorlig sykdom og arbeidsuførhet. Det er også mange som får fysiske diagnoser med funksjonsendringer og hvor livskvaliteten blir endret.

Det fysiske og psykiske henger nøye sammen, men det er lettere å fokusere på det fysiske mens det psykiske i liten grad blir ivaretatt. Mange av de forannevnte kan ha god hjelp av terapi eller noen å snakke med. I noen tilfeller kan den fysiske tilstanden forbedres ved hjelp av terapi. Her mener jeg også at gestaltterapi kan være et godt supplement i psykisk forebygging.

I samhandlingsreformen gis det rom for at klienten selv kan velge sin behandler uten at det er definert hvordan dette skal skje. Vi vet at mange ønsker å bruke gestaltterapi eller andre alternative behandlere, så vi håper at reformen kan ivareta disse ønskene og gi flere muligheter.

Innovasjon

Nytenking kan med fordel brukes mer i kommunene. Å tenke nytt i forhold til psykisk helsevern kan være å utvide tilbudet ved økt tilgjengelighet og mulighet for annen type behandling.

På hvilken måte er gestaltterapi nytenkende? Et viktig element i gestaltterapien er relasjonen mellom klient og terapeut, der vi har et jeg-du-forhold i motsetning til et jeg-det-forhold. Forskning viser at relasjonen er en av de viktigste faktorene til vellykket terapi. Det er bl.a. gjort forskning på gestaltterapi og kognitiv terapi som viser at de to terapiformene har like god effekt ved terapiforløpets slutt, mens langtidsvirkningen av gestaltterapi er bedre (Uwe Strümpfel 2006).

Gestalt ser på mennesket som en helhet. Vi verdsetter det som skjer i kroppen, tankene og følelsene på lik linje. Våre behov kommer ikke nødvendigvis fra hodet. De starter like gjerne i kroppen eller følelsene. Noen ganger kan tankene forlede oss til å tro at vi har behov for noe vi ikke har behov for. Ut ifra hele deg kan du finne ut hva du har behov for.

Økonomisk perspektiv

Flere og flere arbeidsgivere begynner å se nytten av at ansatte, som har behov for det, kan komme tidlig i samtale med fagfolk. De gir de ansatte et antall timer til rådighet, som betales av bedriften.

Dette kan være i tilfeller hvor den ansatte er på tur ut i sykemelding, allerede er sykemeldt eller der hvor det er konflikter eller andre problemer på jobb. Dette hjelper den ansatte til å komme raskere tilbake i jobb igjen og er en god investering både for bedriften, samfunnet og de ansatte.

Det er stadig flere fastleger som opplyser sine pasienter om mulighet for behandling hos gestaltterapeut. I dag kan ikke legen henvise til gestaltterapi, selv om legen mener dette vil være til hjelp for pasienten. Eller kan legen det? Å bli henvist betyr at klienten får refundert en del av behandlingen og betaler en egenandel selv.

Kan og vil det offentlige helsevesen benytte seg av gestaltterapeuter og utvide henvisningene sine, ved for eksempel å henvise pasienter til en gestaltterapeut når det er lange ventelister hos psykolog? Hvis det skjer, vil mange flere komme til forebyggende terapi og unngå et langvarig sykdomsbilde.