SVs forslag om å utsette åpning av nye områder for oljeboring møter motstand. Mange blir også provosert over min oppfordring til ungdom om å satse på en jobb innen ny fornybar energiproduksjon framfor en karriere i oljebransjen. De har ikke innsett hvilken omstilling samfunnet må gjennom dersom vi skal løse klimaproblemet.

For å unngå en global oppvarming på mer enn to grader må vi, ifølge FNs klimapanel, snu veksten i globale klimautslipp innen 2015. Norge og EU har lagt togradersmålet til grunn for sine posisjoner i de internasjonale klimaforhandlingene. Da har vi samtidig akseptert at vi må gjennomføre en helt annen energipolitikk enn den som fremmes av oljeindustrien i dag.

Skal vi nå togradersmålet, må utslippene drastisk ned: I rike land som Norge med rundt 90 prosent innen 2050. Og vi har dårlig tid. Utslippsveksten globalt må senest snu i 2015.

Holder ikke mål

Oljeindustrien bruker i hovedsak to argumenter for økt olje- og gassproduksjon:

* De fattige i verden trenger norsk olje og gass.

* Norsk petroleumsvirksomhet er den reneste i verden.

Ingen av disse påstandene holder mål i et samfunn som tar klimatrusselen på alvor.

Det internasjonale energibyråets (IEA) prognoser for vekst i verdens fossile energiforbruk er oppskriften på klimakatastrofe. Likevel bruker oljeselskapene disse prognosene som en slags forklaring på at verdens fattige er avhengig av norsk olje.

Ifølge en av analysene til IEA vil behovet for energi i verden dobles de neste 25 årene. Olje, gass og kull vil måtte dekke rundt 80 prosent av dette behovet. Men oljeindustrien feilinformerer. Den unnlater nemlig å presentere IEAs prognoser for lavere vekst i energibruken og sterkere overgang til fornybar energi. En prognose som forutsetter innføring av kraftige klimapolitiske virkemidler.

Oljeindustrien bruker IEAs vekstprognoser til å argumentere for at det vil være usolidarisk å redusere oljeutvinningen. Det er uredelig å skyve de fattigste foran seg på denne måten.

Verdens fattige trenger åpenbart energi for å heve sin levestandard. Men den energien må være utslippsfri. Oljeindustrien og andre bør derfor være så ærlige at de sier rett ut at det er egen inntjening, ikke verdens fattige, som bekymrer dem.

Helt nødvendig

Norsk oljeindustri skal ha skryt for sin energieffektivitet og investeringer i CO2-håndtering. Og ja, verden vil fortsette å bruke fossil energi. At denne produseres effektivt, og at vi finner løsninger for rensing og deponering av CO2, er helt nødvendig. Problemet er at vi, også ifølge IEA, ikke løser klimaproblemene uten en dramatisk raskere overgang til fornybar energiproduksjon enn den vi ser i dag. Argumentene om at norsk petroleumsindustri er renest i verden endrer ikke dette bildet.

At oljeindustrien er miljøvennlig, er en myte industrien selv har skapt. StatoilHydro har sølt til Norges miljørykte det siste året, med sine utslipp fra Statfjord A og sitt manglende fokus på sikkerhet. Snøhvit har utviklet seg til å bli en skandale og er årsaken til Norges rekordhøye klimautslipp.

Det investeres i oljesand i Canada – regnet som en av de mest klimafiendtlige former for energiutvinning. Det er kjøpt oljekonsesjoner i Alaska, og det pågår et råkjør for å få åpne de sårbare områdene utenfor Lofoten og Vesterålen. Miljøregnskapet er ikke imponerende.

Forhindrer omstilling

Fortsatt høy utvinning av fossil energi vil forhindre nødvendige omstillinger, fortrenge nødvendige investeringer i utslippsfri produksjon og teknologi og binde opp kompetanse og ressurser som vi er trenger for å bygge opp framtidas næringer. Norge kan velge om vi vil la petroleumsindustrien få størstedelen av ressursene også framover, eller om vi vil sikre en styrt overgang fra fossil til fornybar næringsvirksomhet. Det vil opplagt være uklokt å la tilbud og etterspørsel avgjøre hvordan Norge skal utvikle seg framover. I stedet må vi ta politisk styring over samfunnsutviklinga og bestemme oss for at vi skal bli et lavutslippsland. På den måten legger vi det beste grunnlaget for Norges framtidige konkurranseevne.

Alternativet til å omstille verden fra fossilt til fornybart energiforbruk, er å overlate enorme problemer til kommende generasjoner. De aller fattigste vil rammes hardest av tørke, ekstremvær og sykdommer.

Det er de fattigste som får merke de verste konsekvensene, og det til tross for at de har bidratt minst til oppvarmingen av kloden.

Det vil være uklokt å utsette styringsgrep som setter Norge i førersetet i klimakampen. De som omstiller seg i dag vil bli vinnere i framtida. Det gjelder både for land, oljeselskaper og industri for øvrig. Vi vil posisjonere oss i kampen om framtidas teknologiløsninger, ikke la Norge havne i den fossile bakevja.

I stedet for å overlate denne snuoperasjonen til markedet, må vi inn med statlig styring. Vi må styre Norge over fra oljeavhengighet til fornybar produksjon. Da er også det eneste fornuftige å anbefale ungdom som velger yrkesvei i dag, å satse på en fornybar karriere. Vi kommer heller ikke utenom å utsette åpning av nye områder for oljevirksomhet, slik SV foreslår i sitt utkast til arbeidsprogram.